Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh Mẫu sổ sách kế toán thuế

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 2 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 71,9 KB
  • Lượt tải: 8.130
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu Bảng cân đối số phát sinh ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S04–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng ....... năm ......... 

Số hiệu tài khoản


Tên tài khoảnSố dư đầu tháng

Số phát sinh trong tháng

Số dư cuối tháng
Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6


 

 

 

 

 

 

 

 

           
Tổng cộng            

 

 

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán