Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) Mẫu sổ sách kế toán thuế

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 53 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 73,6 KB
  • Lượt tải: 24.141
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S09-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ......................................

Tờ số ...................................................

- Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư: .......................................................................................................

- Đơn vị tính: ........................................................................................................................................

- Mã số: ................................................................................................................................................

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......

- Ngày mở sổ: ........

 

Thủ kho
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán