Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Giới thiệu

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. VnDoc đã cập nhật gửi đến các bạn tham khảo Mẫu sổ kho - Thẻ kho theo đúng mẫu quy định của Pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu xuất kho

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

Hóa đơn bán hàng

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

Tuy nhiên các bạn chú ý là từ ngày 01/01/2017, Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 48/2006/QĐ-BTC hết hiệu lực.

Thay vào đó, chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng theo Thông tư mới là Thông tư 200/2014/TT-BTC, mẫu sổ kho - thẻ kho cũng sẽ được thay đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Đơn vị:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S09-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ......................................

 Tờ số ...................................................

- Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư: .......................................................................................................

- Đơn vị tính: ........................................................................................................................................

- Mã số: ................................................................................................................................................

STT Ngày tháng Số hiệu chứng từ Diến giải Ngày nhập xuất Số lượng Ký xác nhận
của kế toán
Nhập Xuất     Nhập Xuất Tồn  
A B C D E F 1 2 3 G
                   
                   

- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......

- Ngày mở sổ: ........

 

Thủ kho
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán