Sổ chi tiết bán hàng - Mẫu S17-DNN và S35-DN Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Quyết định 48 và Thông tư 200

Giới thiệu

Sổ chi tiết bán hàng

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu sổ chi tiết bán hàng được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán doanh nghiệp, biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu là biểu mẫu dùng để kê khai chi tiết bán hàng của các doanh nghiệp, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường

Mẫu lời cảm ơn dùng trong đám tang lễ

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng

Nội dung cơ bản của sổ chi tiết bán hàng:

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S17-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):.........

Năm ..............................

Quyển số: ..................... 

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (5212,5231 )
A B C D E 1 2 3=1x2 4 5
                   
Cộng số phát sinh
- Doang thu thuần
- Giá vốn hàngbán
- Lãi gộp
           

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ...............................................................

 

   Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Đơn vị : .........

Địa chỉ : .........

Mẫu số S35-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, bất đầu sản đầu tư):.........

Năm: ..........................

Quyển số: ....................

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521)
A B C D E 1 2 3 4 5
                   
Cộng số phát sinh
- Doang thu thuần
- Giá vốn hàngbán
- Lãi gộp
           

- Sổ này có ......trang, đánh từ trang 01 đến trang...........

- Ngày mở sổ: .............................................................

    Ngày.....tháng.....năm........
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Sổ chi tiết bán hàng - Mẫu S17-DNN và S35-DN để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán