Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN Mẫu đăng ký thuế thu nhập cá nhân số 05-DK-TCT

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký thuế áp dụng cho cá nhân đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:    

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế: 

[02]. Ngày tháng năm sinh:  

                                         ngày   tháng       năm

[03]. Giới tính: Nam         Nữ  

[04]. Quốc tịch:..............................................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân 

hoặc số hộ chiếu                    

 [05.1]. Ngày cấp:                   

                                             ngày    tháng       năm

 [05.2]. Nơi cấp: ..............................................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ...............................................................................................

[06.2]. Xã, phường: ..........................................................................................................................

[06.3]. Quận, huyện: .........................................................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố: ……...............................................................................................................

[06.5]. Quốc gia: ...............................................................................................................................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: .................................................................................................

[07.2]. Xã, phường: ............................................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện: ...........................................................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ........................................................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ: ........................................................  [09]. Email: ….........................................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ..................................................................................................................

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………......................................…………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

........…, ngày ....... tháng …... năm …...

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán