Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 09/KK-TNCN

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh được Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....…..................................

[03] Mã số thuế:............................................................................................................................

[04] Địa chỉ: ..................................................................................................................................

[05] Điện thoại:……...................……..[06] Fax:……..............……….[07] Email:……......………..

08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có): ...............................................Mở tại:................................

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

………………, ngày … tháng … năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý