Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Mẫu số KT1-TS Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất

Giới thiệu

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Mẫu KT1-TS

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Mẫu số KT1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam thay thế cho mẫu A01-TS theo Quyết định số: 1111/QĐ-BHXH giúp người lao động khai báo các thông tin cần thiết khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp mới nhất năm 2015

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số: KT1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số:1018/QĐ-BHXH
ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Số định danh:........................................

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):..........................................................................................................

[02]. Ngày tháng năm sinh: ............./................/...................

[03] Giới tính: Nam...... Nữ......[04]. Dân tộc:........................., [05]. Quốc tịch:.......................................

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): [06.1]. Xã, phường....................................................................

[06.2]. Quận, huyện .......................................................[06.3]. Tỉnh, TP..............................................

[07]. Thân nhân

[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ:............................................................................................

[07.1]. Thân nhân khác:.......................................................................................................................

[08]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):.....................................................................................................

[08.1]. Ngày cấp: .....................................................[08.2]. Nơi cấp:....................................................

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: ...............................[09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:........................

[09.2]. Xã, phường................................. [09.3]. Quận, huyện [09.4]................... Tỉnh, TP......................

[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): ...................[10.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:............................

[10.2].Xã, phường...................................... [10.3].Quận, huyện................ [10.4].Tỉnh, TP.......................

[11]. Số điện thoại liên hệ:................................................. [12].Email....................................................

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:..........................................................................................

B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:

I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ

[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số..................................................
ngày ..../..../........ có hiệu lực từ ngày ..../..../........ loại hợp đồng...........................................................

[15]. Tên cơ quan, đơn vị.....................................................................................................................

[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc:............................................................................................

[17]. Lương chính: ....................................[18]. Phụ cấp:.......................... [18.1]. Chức vụ: ..................., [18.2]. TN vượt khung................................................. [18.3]. TN nghề................................ , [18.4]. Khác.....................

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:.......................................................................

[20]. Phương thức đóng:........................................................................................................................

III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng:...........................................................................................

[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế:.........................................................................................

[23]. Phương thức đóng:.........................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai
trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Mẫu số KT1-TS để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính