Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN Biểu mẫu kế toán

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …....

[02] Người nộp thuế :..................................................................................................

[03] Mã số thuế: ........................................................................................................

[04] Địa chỉ: ..............................................................................................................

[05] Quận/huyện: .............................. [06] Tỉnh/Thành phố: .........................................

[07] Điện thoại: ............................. [08] Fax: ...................... [09] Email: .......................

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

.............., ngày........ tháng......... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán