Nghị định số 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 77 KB
 • Lượt tải: 728
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

 CHÍNH PHỦ
_________


Số: 06/2012/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012

 NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
______________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch

1. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9. Các giấy tờ cá nhân xuất trình khi đăng ký hộ tịch

Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cán bộ Tư pháp hộ tịch) hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp) hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm tra:

1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Nghị định số 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực để xem.

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Luật dân sự mới nhất

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 và hiện nay vẫn đang còn hiệu lực, bao gồm các quyền hành và nguyên tắc dân sự.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.462

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 155 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.000

Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới

Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 100 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 206

Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình

Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 96 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.524

Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình

Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 66 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 484

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật nuôi con nuôi,
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 169 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 804

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 197 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.592

Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ,
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 224 KB
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.014

Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12

Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật người cao tuổi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 112 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 891

Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án dân sự.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 510 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.200
Xem thêm Quyền Dân sự