Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay Quản lý tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam

Giới thiệu

Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài tại Việt Nam là văn bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh giúp các công dân người nước ngoài dễ dàng hiểu về các nguyên tắc trong luật cư trú của Việt Nam.

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ
REGISTRATION CARD OF STAY

Tên khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1)....................................................................................

Name of the Hotel/ Guest house/ Private house.......................................................................................

Số nhà: ........................Đường/phố/thôn.............................. Phường/xã................................................

House No.............................. Road/Street/Village............................. Ward/ Commune............................

Quận/huyện:.......................................................... Thành phố/ tỉnh:.......................................................

District ..........................................................Province/ City..................................................................

Điện thoại/Telephone number:.................................................................................................................

PHẦN KHAI CỦA KHÁCH
FOLLOWING ITEMS ARE FILLED BY THE TENANT

1. Họ và tên (chữ in hoa):....................................................................................... 2. Giới tính: Nam Nữ

Full name (in block letters) .......................................................................................Sex Male Female

3. Sinh ngày: ..........................................................4. Quốc tịch:..........................................................

Date of birth (day, month, year).................................. Nationality............................................................

5. Nghề nghiệp: ..........................................................6. Hộ chiếu số:...................................................

Occupation ..........................................................Passpor number........................................................

7. Ngày nhập cảnh ..........................................................8. Của khẩu nhập cảnh:..................................

Date of latest entry (day, month, year)............................. Port of entry....................................................

9. Mục đích nhập cảnh:.........................................................................................................................

Purpose of entry...................................................................................................................................

10. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày ………. tháng ……. năm..........

Length of permitted stay in Viet Nam until (day, month, year)..........................................................

11. Thẻ tạm trú/thẻ thường trú (nếu có) số:.............................................................................................

Temporary/Permanent Residence card number (if any).............................................................................

12. Nghỉ tại khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1).........................................................................
từ ngày:............................. đến ngày ..............................

Staying at Hotel/Guest house/Private house...........................................................................................
From the date (day, month, year) .............................until the date (day, month, year)..............................

Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu):.....................................

..........................................................................................................................................................

Accompanying children under 14 year old (full name, sex, date of birth, nationlity, passport No)..................

...........................................................................................................................................................

…………., ngày …….. tháng ……….. năm ………
Place and date of the application (day, month, year)
Khách ký tên
Signature

Ghi chú/ Note on the mark (1):

(1) Nếu ở nhà dân thì ghi rõ tên chủ nhà.
In case not staying at a Hotel or Guesthouse, please state the landlord of the accommodation.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính