Phương án kinh doanh lữ hành

Giới thiệu

TÊN DOANH NGHIỆP:……      

------------- 

Số:....../........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

….., ngày.....tháng.....năm 200…

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;                      

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu:

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):         

- Doanh thu:

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:                 

                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                                                                 THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Phương án kinh doanh lữ hành để xem.

Mẫu đề nghị công nhận bảo vật quốc gia Mẫu đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Mẫu đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Đơn đề nghị cấp phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế Đơn đề nghị cấp phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế Biểu mẫu Văn hóa-Giải trí

Đơn đề nghị cấp phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước Biểu mẫu Văn hóa-Giải trí

Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu quốc tế Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu quốc tế Biểu mẫu Văn hóa-Giải trí

Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu quốc tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước Biểu mẫu Văn hóa-Giải trí

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam Biểu mẫu Văn hóa-Giải trí

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật Cho cá nhân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn Cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn Biểu mẫu Văn hóa-Giải trí

Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975 Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975 Biểu mẫu Văn hóa-Giải trí

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04
Xem thêm Văn hóa - Du lịch - Thể thao