Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 55 KB
 • Lượt tải: 94
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------
Số: 05/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2013;

Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 6739/TTr: LS TC-LĐTBXH ngày 27/12/2012 và Báo cáo thẩm định số 2907/STP-VBPQ ngày 28/12/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng và mức hỗ trợ: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2013.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo, ngoài ra khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỏa táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỏa táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể đối với các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Trung tâm thuộc Sở, các đối tượng vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân chết trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm công báo TP;
- Các phòng: VHXH, KT, TH;
- Lưu VT.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

PHỤ LỤC
ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT Đối tượng Mức hỗ trợ
1 Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại các cơ sở của Hà Nội  
a Chi phí hỏa táng  
  - Thi hài người lớn 3.000.000 đồng/trường hợp
  - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi 1.500.000 đồng/trường hợp
b Chi phí vận chuyển  
  - Khu vực nội thành 500.000 đồng/trường hợp
  - Khu vực ngoại thành 1.000.000 đồng/trường hợp
2 Người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi  
a Chi phí hỏa táng  
  - Thi hài người lớn 3.000.000 đồng/trường hợp
  - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi 1.500.000 đồng/trường hợp
b Chi phí vận chuyển  
  - Khu vực nội thành 500.000 đồng/trường hợp
  - Khu vực ngoại thành 1.000.000 đồng/trường hợp
c Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro) Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang
3 Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không cỏ người thân, mất trên địa bàn thành phố Hà Nội  
a Chi phí hỏa táng  
  - Thi hài người lớn 3.000.000 đồng/trường hợp
  - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi 1.500.000 đồng/trường hợp
b Chi phí vận chuyển  
   - Khu vực nội thành  500.000 đồng/trường hợp
  - Khu vực ngoại thành  1.000.000 đồng/trường hợp
 c  Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro)  Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang

* Thời gian thực hiện:

- Đối tượng tại điểm 1, 2: thực hiện trong 3 năm 2013 - 2015, từ ngày 01/01/2013

.- Đối tượng tại điểm 3: thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định 05/2013/QĐ-UBND để xem.

Quyết định số 445/QĐ-TTG Quyết định số 445/QĐ-TTG Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 445/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 445/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Quyết định số 463/QĐ-TTG Quyết định số 463/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 463/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 463/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 34 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Quyết định số 482/QĐ-TTG Quyết định số 482/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 482/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 482/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 29 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định số 481/QĐ-TTG Quyết định số 481/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 481/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 481/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Quyết định số 468/QĐ-TTG Quyết định số 468/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 468/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 468/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 30 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Quyết định số 465/QĐ-TTG Quyết định số 465/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 465/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 465/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

Quyết định số 439/QĐ-TTG Quyết định số 439/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 439/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 439/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 30 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Quyết định số 438/QĐ-TTG Quyết định số 438/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 438/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 438/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 29 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh
 • Phát hành: UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24
Xem thêm Chính sách