Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 56 KB
 • Lượt tải: 57
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theođề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT: HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng KT&TDTHPL - STP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Trần Công Chánh

 QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Quy chế này được áp dụng đối với:

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân, các sở và cơ quan tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn tỉnh);

b) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

c) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã);

d) Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1.“Phần mềm một cửa điện tử” là một ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua các thủ tục hành chính.

2. “Hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính”là hệ thống thông tin phục vụ việc tra cứu thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; đồng thời phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan thông qua: Trang thông tin điện tử, kiosk tra cứu hồ sơ, phần mềm tra cứu hồ sơ qua tin nhắn (SMS), điện thoại hoặc các hình thức phù hợp khác.

3. “Hệ thống một cửa điện tử” là hệ thống thông tin bao gồm phần mềm một cửa điện tử, hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính và các trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ, đường truyền được triển khai, sử dụng, vận hành tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Chương II

MÔ HÌNH, TỔ CHỨC HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Điều 4. Mô hình, tổ chức hệ thống một cửa điện tử

1. Phần mềm một cửa điện tử triển khai tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo mô hình quản lý tập trung với cơ sở dữ liệu được dùng chung đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và cung cấp toàn bộ văn bản, thủ tục hành chính có liên quan theo quy định của pháp luật; quy trình, thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

2. Phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh vận hành trên môi trường mạng, dữ liệu được liên thông, luân chuyển khép kín từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến các phòng ban chuyên môn trong hệ thống.

3. Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời có thể tải các mẫu đơn, mẫu tờ khai và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

4. Mỗi cá nhân sử dụng sẽ được cấp một tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) để đăng nhập vào hệ thống.

Điều 5. Mô hình, tổ chức hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính

1. Hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính bao gồm:

a) Trang thông tin điện tử về hồ sơ hành chính của tỉnh.

b) Hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn SMS.

2. Tất cả thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ hành chính trên hệ thống tra cứu trực tuyến được cập nhật trực tuyến từ các cơ quan, đơn vị vận hành phần mềm một cửa điện tử.

3. Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ hành chính bằng cách nhập mã số hồ sơ (in sẵn trên biên nhận hồ sơ) vào Trang thông tin một cửa điện tử hoặc nhắn tinSMS đến số điện thoại di dộng của hệ thống và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống.

4. Địa chỉ cụ thể của Trang thông tin một cửa điện tử về hồ sơ hành chính của tỉnh, số điện thoại di động của hệ thống trả lời tự động do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm công bố và hướng dẫn sử dụng, khai thác.

Điều 6. Mở rộng hệ thống một cửa điện tử

Cơ quan chuyên môn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã khi triển khai phần mềm một cửa điện tử tại đơn vị mình hoặc tại đơn vị trực thuộc có tính năng tương tự phần mềm một cửa điện tử đang triển khai thì phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương III

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Xây dựng quy chế quản lý vận hành hệ thống một cửa điện tử tại địa phương, đơn vị mình, đảm bảo vận hành liên tục và thông suốt phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai; đảm bảo cung cấp dữ liệu hồ sơ hành chính của cơ quan chuyên môn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính, phục vụ kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin tình trạng hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp và phục vụ tốt công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ban, ngành.

2. Đảm bảo các hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đúng hẹn, cung cấp trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính thông qua hệ thống một cửa điện tử.

3. Đối với cơ quan chuyên môn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí tối thiểu 01 cán bộ quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý chung việc vận hành phần mềm một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình; đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động ổn định, hệ thống mạng nội bộ, đường truyền thông suốt, liên tục; làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến của người sử dụng tại các phòng ban đã triển khai phần mềm một cửa điện tử, kịp thời liên hệ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan để khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ hành chính tại cơ quan, đơn vị mình thông qua phần mềm một cửa điện tử nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

5. Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hằng năm từ các nguồn ngân sách tài chính theo quy định của nhà nước, trong đó có nguồn kinh phí từ việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm để bảo trì, vận hành hệ thống một cửa điện tử của đơn vị; đầu tư, nâng cấp, trang bị hệ thống thiết bị và đào tạo nhân lực trong nội bộ cơ quan đảm bảo cho việc vận hành hệ thống một cửa điện tử đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị mình theo yêu cầu đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc yêu cầu của UBND tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chịu trách nhiệm quản lý chung hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đường truyền kết nối thông suốt và liên tục phục vụ tốt việc vận hành hệ thống một cửa điện tử.

2. Tổ chức chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng về phần mềm một cửa điện tử và hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính.

3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi cơ quan chuyên môn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai, vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Đưa nội dung ứng dụng phần mềm một cửa điện tử vào quy chế thi đua về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Trực tiếp quản lý, vận hành phần mềm một cửa điện tử; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

2. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị sử dụng phần mềm khi gặp khó khăn về kỹ thuật trong vận hành.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí nâng cấp, bảo trì hệ thống, tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử đã được đầu tư xây dựng.

2. Hàng năm, hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan lập dự toán kinh phí bảo trì, vận hành hệ thống một cửa điện tử để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn thực hiện.

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

1. Chấp hành các quy định của pháp luật, Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, các quy định có liên quan trong Quy chế này.

2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình, đảm bảo cho hệ thống vận hành liên tục, thông suốt.

3. Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng quy trình xử lý và phải đảm bảo xử lý đúng thời hạn quy định của từng loại hồ sơ của thủ tục hành chính.

4. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng và tình hình xử lý hồ sơ hành chính thông qua phần mềm một cửa điện tử của đơn vị mình đảm bảo đúng thời hạn.

5. Khi phần mềm một cửa điện tử gặp sự cố phải báo ngay với Phòng Tin học - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời khắc phục, xử lý.

6. Cá nhân được cấp tài khoản có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình.

Chương IV

CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG VỀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Điều 13. Công tác kiểm tra, báo cáo

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại cơ quan chuyên môn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và đột xuất theo hướng dẫn và yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình sử dụng Hệ thống một cửa điện tử của cơ quan gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này được xét khen thưởng theo quy định.

2. Mọi hành vi vi phạm các điều khoản trong Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý, kỷ luật theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang để xem.

Giáo trình quản trị mạng Windows nâng cao Giáo trình quản trị mạng Windows nâng cao Tài liệu học Quản trị mạng nâng cao

Giáo trình quản trị mạng Windows nâng cao
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nói là giáo trình quản trị mạng thì hơi to tát, nhưng đây có lẽ là tài liệu mà bạn nên có nếu như bạn đang học về Quản trị mạng trong Windows. Tài liệu thực chất là các bài giảng dạy Quản trị mạng trong chương trình của Bách Khoa Aptech...
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 2,4 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt
 • Đánh giá: 143
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.441

Hướng dẫn tháo lắp máy tính xách tay Hướng dẫn tháo lắp máy tính xách tay Cách sử dụng máy tính xách tay

Hướng dẫn tháo lắp máy tính xách tay
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nếu bạn là kỹ thuật viên phần cứng, đảm nhận công việc sửa chữa, bảo hành hay nâng cấp máy tính xách tay thì Ebook về phần cứng cho máy tính xách tay này rất cần thiết cho bạn...
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 35,3 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.663

Vẽ kỹ thuật với AutoCad Vẽ kỹ thuật với AutoCad Hướng dẫn sử dụng AutoCad

Vẽ kỹ thuật với AutoCad
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Vẽ kỹ thuật là một môn cơ sở mà bất kì sinh viên học các ngành cơ khí, xây dựng, điện - điện tử đều phải biết. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật nhưng một trong những phần mềm phổ biến và hữu ích nhất là AutoCad.
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 3,5 MB
 • Yêu cầu: Trình đọc file PDF
 • Đánh giá: 228
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 231.227

Hướng dẫn làm web nghe nhạc Hướng dẫn làm web nghe nhạc Sách hướng dẫn thiết kế web miễn phí

Hướng dẫn làm web nghe nhạc
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bạn đang có ý định làm một website nghe nhạc trực tuyến để chia sẻ những bài hát hay với bạn bè nhưng bạn không phải là dân IT, hoặc bạn gặp khó khăn về kỹ thuật trong việc xây dựng web nhạc...
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 3 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.431

Lập trình với C# Lập trình với C# Tài liệu hướng dẫn lập trình C#

Lập trình với C#
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Tài liệu dành cho các bạn lập trình viên, với chủ đề Lập trình ngôn ngữ C#, gồm 13 chương. Mỗi chương gồm nhiều bài viết chi tiết, sắp xếp thuận tiện để theo dõi và tra cứu, hướng dẫn khá chi tiết và cụ thể từ cơ bản đến nâng cao...
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 5,5 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.366

Sổ tay hướng dẫn làm Forum Sổ tay hướng dẫn làm Forum Ebook tiếng Việt

Sổ tay hướng dẫn làm Forum
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Một e-book của diễn đàn hoaian.net và vinasofts.ws tổng hợp các bài viết từ nhiều tác giả trên các diễn đàn tin học, hướng dẫn chi tiết và cặn kẽ cách làm một forum (diễn đàn) theo ngôn ngữ ASP và PHP...
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 6,4 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.229

Sổ tay lập trình Sổ tay lập trình 1.0 Tài liệu nhập môn lập trình cơ bản

Sổ tay lập trình
 • Phát hành: freewarez
 • Một cuốn sách điện tử khá hay dành cho những ai chập chững bước vào học lập trình hay có thể là “bí kíp” dành cho những lập trình viên chuyên nghiệp...
 • tai-lieu Version: 1.0
 • Dung lượng: 6,8 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt, định dạng CHM
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.612

Lập trình Web Lập trình Web Giáo trình bộ môn lập trình web

Lập trình Web
 • Phát hành: Lê Thanh Tâm
 • Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm, giúp cho các học viên làm quen dần với các thành phần cơ bản của web cũng như cấu trúc điều khiển trong các ngôn ngữ lập trình này.
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Yêu cầu: trình giải nén winrar, PDF
 • Đánh giá: 74
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.541

Tự học Microsoft Excel Tự học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel

Tự học Microsoft Excel
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Microsoft Excel là một chương trình ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office, là một công cụ mạnh để thực hiện các bảng tính chuyên nghiệp.
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Đánh giá: 313
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 364.100

200 cách cứu ổ cứng 200 cách cứu ổ cứng Tài liệu hướng dẫn sửa chữa máy tính

200 cách cứu ổ cứng
 • Phát hành: TechRepublic
 • Tài liệu này sẽ giới thiệu với chúng ta 200 trăm cách để cứu sống ổ cứng, tuy nhiên đây là tài liệu tiếng Anh nên các bạn phải tự tìm tòi và hiểu. Bộ tài liệu này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị đặc biệt là những ai có vốn tiếng Anh tốt.
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 552,9 KB
 • Yêu cầu: Tiếng Anh, trình đọc PDF
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.365
Xem thêm Công nghệ - Thông tin