Quyết định 1559/QĐ-KTNN Thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 20 KB
 • Lượt tải: 32
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Quyết định 1559/QĐ-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------------
Số: 1559/QĐ-KTNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X
------------------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH12 ngày 29 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực, 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và giao biên chế đến năm 2012 cho Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-KTNN ngày 31 tháng 05 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Đề án triển khai thành lập 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực và 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực X;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X để giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước, gồm:

1. Văn phòng;

2. Phòng Tổng hợp;

3. Phòng Nghiệp vụ 1;

4. Phòng Nghiệp vụ 2;

5. Phòng Nghiệp vụ 3.

Điều 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị cấp phòng quy định tại Điều 1 của Quyết định này gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định trước khi ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (08).

 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

(đã ký)

Đinh Tiến Dũng

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định 1559/QĐ-KTNN để xem.

Thông tư số 24/2010/TT-BTC Thông tư số 24/2010/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối

Thông tư số 24/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 24/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,8 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.362

Thông tư số 96/2010/TT-BTC Thông tư số 96/2010/TT-BTC Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan

Thông tư số 96/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 96/2010/TT-BTC Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 144 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 248

Thông tư số 91/2010/TT-BTC Thông tư số 91/2010/TT-BTC Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư số 91/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 91/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 218 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 435

Thông tư 148/2012/TT-BTC Thông tư 148/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710

Thông tư 148/2012/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 148/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 70 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Thông tư 208/2012/TT-BTC Thông tư 208/2012/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710

Thông tư 208/2012/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 68 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Công văn 9578/2012/CT-TTHT Công văn 9578/2012/CT-TTHT Hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 9578/2012/CT-TTHT
 • Phát hành: Cục Thuế Hồ Chí Minh
 • Công văn 9578/2012/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB Đánh giá công, viên chức và người lao động năm 2012

Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB
 • Phát hành: Kiểm toán Nhà nước
 • Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB về đánh giá công, viên chức và người lao động năm 2012 do Kiểm toán Nhà nước ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 200 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Công văn 4355/2012/TCT-CS Công văn 4355/2012/TCT-CS Hóa đơn ủy nhiệm

Công văn 4355/2012/TCT-CS
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Công văn 4355/2012/TCT-CS về hóa đơn ủy nhiệm do Tổng cục Thuế ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 36 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật kiểm toán độc lập.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 220 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.389

Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12

Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quản lý nợ công.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 209 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 273
Xem thêm Kế toán - Kiểm toán