Quyết định 156/2013/QĐ-BTC Điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 77 KB
 • Lượt tải: 67
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Quyết định 156/2013/QĐ-BTC về điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 156/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10993/BTC-KHTC ngày 15/8/2012 và Công văn số 15313/BTC-KHTC ngày 11/11/2011; ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số3244/UBND-KTTH ngày 02/10/2012 và Công văn số 491/UBND-KTTH ngày 28/02/2012 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển 14 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 10.399,6 m2 tổng diện tích nhà 4.529,1 m2 do các cơ quan đơvị thuộc Bộ Tài chính đang quản lý về Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý, sử dụng theo quy định (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nưc;

2. Thực hiện hạch toán tăng, giảm giá trị tài sản cố định bàn giao theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thống kê;

3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc giao, nhận, các đơn vị giao, nhận phải thực hiện báo cáo kê khai bổ sung quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
UBND tỉnh Gia Lai;
Sở TC tỉnh Gia Lai;
Tổng cục Thuế;
Tổng cục Hải quan;
Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, QLCS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)


Nguyễn Hữu Chí

 PHỤ LỤC
CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ĐIỀU CHUYỂN CHO ĐỊA PHƯƠNG
ính kèm Quyết định số 156/QĐ-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Số cơ sở nhà, đt

Địa chỉ nhà, đất báo cáo

Điều chuyển

Nhà (m2)

Đt (m2)

 

1

2

3

4

5

I

Cục Hải quan tỉnh Gia Lai- Kon Tum

1

 

1.057,00

2.687,70

1

Trụ sở Cục

1

Số 13 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku

1.057,00

2.687,70

II

Kho bạc Nhà nước Gia Lai

4

 

1.268,60

4.549,80

1

Văn phòng KBNN Gia Lai

1

Số 32 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku

225,00

945,80

2

KBNN Đăk Đoa

1

Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa

363,00

2.000,00

3

KBNN An Khê

1

Đường Quang Trung, thị xã An Khê, huyện An Khê

389,00

680,00

4

KBNN Đức Cơ

1

Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

291,60

924,00

III

Cục Thuế tỉnh Gia Lai

9

 

2.203,50

3.162,10

1

Chi cục Thuế huyện Kbang

2

 

67,00

67,00

+

Đội Thuế số 1 (cũ)

1

Thị trấn Kbang, huyện Kbang

40,00

40,00

+

Đội Thuế số 2

1

Xã Kông Bơ La, Kbang

27,00

27,00

2

Chi cục Thuế thành phố Pleiku

1

 

80,00

80,00

+

Đội Thuế khâu lưu thông

1

Số 534 Hùng Vương, Pleiku

80,00

80,00

3

Chi cục Thuế huyện Đức Cơ

1

 

366,00

800,00

+

Trụ sở Chi cục Thuế (cũ)

1

Tổ 1, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ

366,00

800,00

4

Chi cục Thuế huyện Chư Sê

1

 

1.340,00

945,00

+

Trụ sở Chi cục Thuế

1

Số 910 Hùng Vương, huyện Chư Sê

1.340,00

945,00

5

Chi cục Thuế huyện Iagrai

1

 

-

40,00

+

Đội Thuế số 1

1

Thị trấn Iakha, huyện Iagrai

-

40,00

6

Chcục Thuế thị xã Ayunpa

1

 

165,20

582,20

+

Đội Thuế số 4

1

Số 175 Lê Hồng Phong, Ayunpa

165,20

582,20

7

Chi cục Thuế huyện Đăk Đoa

1

 

23,70

23,70

+

Đội Thuế số 3

1

Xã Nam Yang, Đăk Đoa

23,70

23,70

8

Chi cục Thuế huyện Phú Thiện

1

 

161,60

624,20

+

Trụ sở tạm Chi cục Thuế (Đội Thuế số 1)

1

TT Phú Thiện, Phú Thiện

161,60

624,20

 

Tổng số

14

 

4.529,10

10.399,60

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định 156/2013/QĐ-BTC để xem.

Thông tư số 11/2011/TT-BXD Thông tư số 11/2011/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thông tư số 11/2011/TT-BXD
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 11/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 42 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189

Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 07/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 100 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

Thông tư số 05/2011/TT-BXD Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Thông tư số 05/2011/TT-BXD
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 431 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 673

Thông tư số 04/2011/TT-BXD Thông tư số 04/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 04/2011/TT-BXD
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 04/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND TP Hồ Chí Minh
 • Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 82 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 02/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 716 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 364

Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư

Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư
 • Phát hành: UBND TP Hà Nội
 • Quyết định số 1315/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 228

Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng

Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 109 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 261

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường
 • Phát hành: UBND TP Hà Nội
 • Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 117 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Phát hành: Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 172 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.291
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở