Quyết định ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký cư trú số 698/2007/QĐ-BCA(C11) Các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Giới thiệu

Quyết định ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký cư trú số 698/2007/QĐ-BCA(C11) được Bộ Công an ban hành quy định nội dung, hình thức, quy cách biểu mẫu sử dụng trong đăng ký và quản lý cư trú.

Hiện nay đã có thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú  được Bộ Công an ban hành năm 2014

Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú

BỘ CÔNG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Số: 698/2007/QĐ-BCA(C11)

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ vào Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14-11-2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 15 biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú, gồm:

1. Bản khai nhân khẩu (ký hiệu HK01).

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK02).

3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK03).

4. Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK04).

5. Phiếu khai báo tạm vắng (ký hiệu HK05).

6. Phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu HK06).

7. Giấy chuyển hộ khẩu (ký hiệu HK07).

8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu HK08).

9. Sổ tạm trú (ký hiệu HK09).

10. Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký hiệu HK10).

11. Sổ đăng ký thường trú (ký hiệu HK11).

12. Sổ đăng ký tạm trú (ký hiệu HK12).

13. Sổ tiếp nhận lưu trú (ký hiệu HK13).

14. Túi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu HK14).

15. Thống kê hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK15).

(Bạn click vào nút Tải về để tải các biểu mẫu)

Điều 2. Nội dung, hình thức, quy cách các biểu mẫu thực hiện thống nhất theo mẫu do Hội đồng chuẩn hoá Tổng cục Cảnh sát đề nghị phê duyệt (có phụ lục kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2007, thay thế khoản 2 Điều 1 về biểu mẫu đăng ký, quản lý hộ khẩu trong Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10-10-2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Các biểu mẫu hiện còn tồn nay vẫn tiếp tục sử dụng, khi sử dụng hết sẽ thống nhất sử dụng các biểu mẫu theo Quyết định này.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, lập kế hoạch in, kiểm tra, đôn đố việc thực hiện, đảm bảo việc thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Điều 5. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG

Trần Đại Quang


Nhấn tải về để xem thêm chi tiết các biểu mẫu

Tải về Quyết định ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký cư trú số 698/2007/QĐ-BCA(C11) để xem chi tiết nội dung.

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 155 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.859

Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới

Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội về Bình đẳng giới
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 100 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189

Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình

Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 02/2007/QH12 quy định về phòng chống bạo lực gia đình
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 96 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.424

Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình

Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Nghị định số: 87/2001/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 66 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 457

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật nuôi con nuôi,
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 169 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 729

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 197 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.443

Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ,
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 224 KB
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.813

Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12

Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật người cao tuổi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 112 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 720

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Nghị định số 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 77 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 679

Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án dân sự.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 510 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.625
Xem thêm Quyền Dân sự