Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Giới thiệu

Mẫu quyết định về việc công nhận giám hộ (bản chính) như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Số: ..................../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày ……... tháng …….... năm ……....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giám hộ

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhận giám hộ của ...........................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận những người có tên sau:

1. Họ và tên: ..................................................................................Giới tính: ...........

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................

Dân tộc: ......................................................... Quốc tịch: .......................................

Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:........................................................

2. Họ và tên: ........................................................ Giới tính: ......................................

Ngày, tháng, năm, sinh: ............................................................................................

Dân tộc:.......................................................Quốc tịch:...............................................

Nơi thường trú/tạm trú:...............................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ........................................................

Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ..........................................................................Giới tính:..........................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

Nơi sinh:...........................................................................................................

Dân tộc:...................................................... Quốc tịch: ..............................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ Tư pháp - hộ tịch Ủy ban nhân dân ................................................ và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình