Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố

Giới thiệu

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------- 

Số: 28/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng
trên địa bàn Thành phố
------------------- 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính tại Tờ trình số 446/TTr-LĐTBXH-TC ngày 05/4/2010 và Tờ trình số 867/TTr-LĐTBXH-TC ngày 16/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

I. Hỗ trợ chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển:

1. Đối tượng:

1.1. Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ kinh phí khi hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội.

1.2. Đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, chết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Chi phí hỏa táng:

- Đối với thi hài người lớn: 3.000.000 đ/trường hợp hỏa táng.

- Đối với thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đ/trường hợp hỏa táng.

2.2. Chi phí vận chuyển:

- Đối với khu vực nội thành: 500.000 đồng/1trường hợp hỏa táng.

- Đối với khu vực ngoại thành: 1.000.000 đồng/1 trường hợp hỏa táng.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng quy định tại điểm 1.1 Mục I: hỗ trợ trong 3 năm (2010 - 2012).

- Đối với đối tượng quy định tại điểm 1.2 Mục I: Từ năm 2010.

II. Hỗ trợ các chi phí khác:

1. Đối tượng:

1.1. Thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.

1.2. Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, mất trên địa bàn Thành phố.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: gồm áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro theo giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang tại thời điểm thanh toán.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng tại điểm 1.1 Mục II: Hỗ trợ trong 3 năm (2010 - 2012).

- Đối với đối tượng tại điểm 1.2 Mục II: Từ năm 2010.

III. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo

Ngoài ra, khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

3. Giao UBND các Quận, Huyện, Thị xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hoả táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ TP;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng: LĐ, KT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Phí Thái Bình

Tải về Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND để xem chi tiết nội dung.

Quyết định số 445/QĐ-TTG Quyết định số 445/QĐ-TTG Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 445/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 445/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định số 463/QĐ-TTG Quyết định số 463/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 463/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 463/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 34 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Quyết định số 482/QĐ-TTG Quyết định số 482/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 482/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 482/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 29 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định số 481/QĐ-TTG Quyết định số 481/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 481/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 481/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Quyết định số 468/QĐ-TTG Quyết định số 468/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 468/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 468/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 30 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Quyết định số 465/QĐ-TTG Quyết định số 465/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 465/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 465/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90

Quyết định số 439/QĐ-TTG Quyết định số 439/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 439/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 439/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 30 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định số 438/QĐ-TTG Quyết định số 438/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 438/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 438/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 29 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh
 • Phát hành: UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22
Xem thêm Chính sách