Quyết định số 374/QĐ-TTG Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ 2009 - 2013)

Giới thiệu

Quyết định số 374/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ 2009 - 2013). 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 374/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Chính sách
khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ 2009 - 2013)
--------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các thành viên tham gia Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ông Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên HĐCSKH&CNQG;
- Văn phòng HĐCSKH&CNQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

 THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg
ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
--------------- 

1 GS. TSKH Đỗ Trung Tá Chủ tịch Hội đồng
2 GS. TS Đỗ Hoài Nam Phó Chủ tịch Hội đồng
3 GS. TS Châu Văn Minh Phó Phó Chủ tịch Hội đồngChủ tịch Hội đồng
4 GS. TSKH Bành Tiến Long Ủy viên Hội đồng
5 GS. TSKH Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Hội đồng
6 PGS. TSKH Nguyễn Bích Đạt Ủy viên Hội đồng
7 TS Đỗ Hữu Hào Ủy viên Hội đồng
8 PGS. TS Nguyễn Đăng Vang Ủy viên Hội đồng
9 PGS. TS Nguyễn Quốc Thông Ủy viên Hội đồng
10 GS. TSKH Vũ Minh Giang Ủy viên Hội đồng
11 GS. TSKH Nguyễn Thu Vân Ủy viên Hội đồng
12 PGS. TS Phan Thanh Liêm Ủy viên Hội đồng
13 PGS. TS Trần Hữu Viên Ủy viên Hội đồng
14 PGS. TS Trương Hữu Chí Ủy viên Hội đồng
15 PGS. TS Bùi Bá Bổng Ủy viên Hội đồng
16 PGS. TS Nguyễn Đăng Thành Ủy viên Hội đồng
17 TS Trương Quang Khánh Ủy viên Hội đồng
18 TSKH Phùng Đình Thực Ủy viên Hội đồng
19 GS. TS Nguyễn Trọng Giảng Ủy viên Hội đồng
20 TS Nguyễn Quân Ủy viên Hội đồng
21 PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Hội đồng
22 PGS. TS Kiều Đình Thụ Ủy viên Hội đồng
23 GS. TS Dương Thị Bình Minh Ủy viên Hội đồng
24 PGS. TS Trần Đại Quang Ủy viên Hội đồng
25 PGS. TS Nguyễn Văn Toàn Ủy viên Hội đồng
26 GS. TSKH Bùi Văn Ga Ủy viên Hội đồng
27 TS Nguyễn Minh Hồng Ủy viên Hội đồng
28 PGS. TS Đặng Mậu Chiến Ủy viên Hội đồng
29 TS Nguyễn Xuân Cường Ủy viên Hội đồng
30 PGS. TS Phan Thanh Bình Ủy viên Hội đồng
31 TS Trần Văn Hiếu Ủy viên Hội đồng
Tải về Quyết định số 374/QĐ-TTG để xem chi tiết nội dung.

Quy phạm pháp luật số 2204/QĐ-TTG Quy phạm pháp luật số 2204/QĐ-TTG Về việc ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu

Quy phạm pháp luật số 2204/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quy phạm pháp luật số 2204/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định số 2203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Về việc ông Bùi Xuân Khu,Thứ trưởng Bộ Công thương nghỉ hưu

Quyết định số 2203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Bùi Xuân Khu,Thứ trưởng Bộ Công thương nghỉ hưu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định số 2158/QĐ-TTG Quyết định số 2158/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 2158/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2158/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Chưa được phân loại số 2157/QĐ-TTG Chưa được phân loại số 2157/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Chưa được phân loại số 2157/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Chưa được phân loại số 2157/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định số 2156/QĐ-TTG Quyết định số 2156/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 2156/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2156/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Quyết định số 2155/QĐ-TTG Quyết định số 2155/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 2155/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2155/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Quyết định số 2091/QĐ-TTG Quyết định số 2091/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 2091/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2091/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định số 2090/QĐ-TTG Quyết định số 2090/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 2090/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2090/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 27 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội

Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 47 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124

Quyết định số 2089/QĐ-TTG Quyết định số 2089/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 2089/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2089/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04
Xem thêm Cơ cấu tổ chức