Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Giới thiệu

TÊN CÔNG TY
……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
........................

Số:..../...../QĐNS-....(1)

.............,  ngày      tháng     năm 200.....(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)
(V/v: tiếp nhận thử việc)

............................(4)

-  Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)

-  Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)

-  Căn cứ tờ trình số    /TT-...., đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt  ngày...tháng...năm...,v/v tiếp nhận thử việc ;(7)

-  Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Tiếp nhận Ông/Bà..........(8) vào thử việc tại Phòng........................(9)thuộc

.......................(10), vị trí ....................(11), thời gian thử việc 02 tháng, kể từ ngày ......

tháng ............ năm 200...(12) 

Điều 2Ông/Bà..........................(13)chịu sự quản lý trực tiếp của ................... ....(14)

Điều 3: Ông/Bà ..................(15); .................(16);Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm      ./.    

Nơi nhận:

         TÊN CÔNG TY(17)

-  Như điều 3
-  Ban TGĐ (b/c)
-  Lưu VP

CHỨC DANH(18) 

(TÊN)(19) 

Diễn giải:

(1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01.

Cụ thể:                  ..........      /...............      /  QĐNS-  ..........

Trong đó:        Số thứ tự    QĐ Số năm                       Tên đv ban hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

               Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8)-Tên người được nhận quyết định

(9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc

(10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc

(11)-Vị trí mà người được nhận quyết định công tác

(12)-Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận.

(13)- Tên người được nhận quyết định.

(14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định

(15)-Tên người được nhận quyết định

(16)-Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác; tên phòng/ban mà nhân sự sẽ nhận lương.

(17)-Tên công ty đưa ra quyết định

(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)-Tên người ký quyết định.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự