Quyết định xử lý kỷ luật

Giới thiệu

Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật

CÔNG TY ……...
------------

Số:    /QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------- 

........., ngày ….tháng…..năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc xử lý kỷ luật)

- Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công  ty ……………………………….;

- Căn cứ vào đề xuất của ông(bà) ……………– Trưởng bộ phận ……………..;

- Căn cứ đề xuất của ông(bà) …………….................…………………………;

- Căn cứ vào nội dung cuộc họp xem xét xử lý vi phạmm kỷ luật đối với ông(bà)………………, ngày ….tháng ….năm của Hội đồng kỷ luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển ông(bà)…………sang vị trí ……………….. tại công ty ………………..Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên ………….. của ông(bà)……….yêu cầu bàn giao đầy đủ tới ……………..

Điều 2. Ông(bà)…..sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông(bà)…….. có bất cứ vi phạm gì, Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với ông(bà)……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều 3. Mức lương: Ông(bà)…. Sẽ nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong thời gian ……. tháng trên.

Điều 4. Đề nghị cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.

                 Hà Nội, ngày ……tháng …….năm 20

  

GIÁM ĐỐC 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định xử lý kỷ luật để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự