Sơ yếu lý lịch khoa học Mẫu đơn - CV xin việc

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 78 KB
 • Lượt tải: 621
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Bộ, tỉnh ……….........
…………………….....
Đơn vị công tác …….
…………………….....

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên ………………...
…………………………..
Sinh ngày …../…../………
Giới tính: …………………
Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi nghiên cứu, thực tập ……………………
……………………………
Lương chính …..…..... đồng.

Dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ trên đại học.

Ngành học ………………………………...
……………………………………………

Chuyên môn ………………………………
…………………………………………….

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Nguyên quán ………………..

Nơi sinh ………………………

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc
…………………………………….
Dân tộc …………….Tôn giáo ……
Thành phần gia đình ………

Thành phần bản thân ………

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ……………...

Ngày vào Đảng CSVN ……………………….........

Ngày vào Đảng chính thức ………………………..

Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian)………………………………...………………………

Sức khỏe …………………………………………...

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Trung học chuyên nghiệp

Chế độ học ……………………………………. Thời gian học: Từ ………….. đến ………………..

Nơi học (trường, thành phố) ………………………………………………………………………………..

Ngành học ………………………………………………………………………………………………….

Đại học, Cao đẳng

Chế độ học: chính quy? Chuyên tu? Tại chức? Thời gian học: Từ ………….. đến ……………….

Nơi học (trường, thành phố) ……………………………………………………………………………

Ngành học ………………………………………………………………………………………………….

Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt nghiệp …………………………………………………

Người hướng dẫn …………………………………………………………………………………………..

Trên đại học

- Thực tập khoa học kỹ thuật: từ ………………… đến ……………… tại (trường, viện, nước) ……
……………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thực tập ………………………………………………………………………………………….

- Nghiên cứu sinh: Từ ……………………… đến…………………. tại (trường, viện, nước) ………
……………………………………………………………………………………………………………..

Tên luận án ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

Ngày và nơi bảo vệ ………………………………………………………………………………………...

Người hướng dẫn …………………………………………………………………………………………..

- Nghiên cứu cấp II: từ ……………………. đến ………………….. tại (trường, viện, nước) ………
……………………………………………………………………………………………………………..

Tên luận án ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

Ngày và nơi bảo vệ ………………………………………………………………………………………...

Người hướng dẫn …………………………………………………………………………………………..

Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử Đảng, duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian học ............................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể) .....
...........................................................................................................
............................................................................................................

Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ .........
Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).

2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.

Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v...

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ... ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn).

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ)

........................................................................................................

.......................................................................................................

IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XàHỘI

Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp.

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

- Ngày về nước: .....................................................................................................

- Ngày đến đăng ký:  ...............................................................................................

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)........................

..............................................................................................................................

Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ .........

Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp.
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Cơ quan xác nhận
Ký tên đóng dấu

Ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người khai ký tên

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Sơ yếu lý lịch khoa học để xem.

Quyết định điều động cán bộ Quyết định điều động cán bộ

Quyết định điều động cán bộ
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định điều động cán bộ
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 49,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.040

Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 29,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 822

Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức Kế hoạch tiếp nhận nhân viên mới

Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức
 • Phát hành: VnDoc.com
 • VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên chính thức tại doanh nghiệp sau thời gian thử việc hoặc được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban tương ứng.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 115,2 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.688

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 45 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.376

Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 47,5 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.818

Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc

Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mặt phỏng vấn xin việc sau khi phải rất khó khăn để đạt được kết quả tốt trong các bài test đầu vào của doanh nghiệp, vậy hãy tự mình tìm hiểu những câu hỏi và tình huống mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho các ứng viên.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 78 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.707

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 626

Thông báo không trúng tuyển dụng Thông báo không trúng tuyển dụng

Thông báo không trúng tuyển dụng
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Thông báo không trúng tuyển
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 14 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 462

Thông báo trúng tuyển dụng Thông báo trúng tuyển dụng

Thông báo trúng tuyển dụng
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Thông báo trúng tuyển
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 13,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.185

Thư mời làm bài kiểm tra Thư mời làm bài kiểm tra Biểu mẫu tuyển dụng nhân sự

Thư mời làm bài kiểm tra
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Thư mời làm bài kiểm tra
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 13 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211
Xem thêm Việc làm - Nhân sự