Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Giới thiệu

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL về hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------
Số: 15/2012/TT-BVHTTDL
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

2. Trường hợp giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

1. Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là giám định) là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.

2. Lĩnh vực giám định về quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 119/2010/NĐ-CP) bao gồm các chuyên ngành:

a) Giám định quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ;

b) Giám định quyền liên quan đối với các đối tượng quyền liên quan quy định tại Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 4. Nguyên tắc giám định

1. Tuân thủ pháp luật.

2. Trung thực, chính xác, khách quan.

3. Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong phạm vi được yêu cầu.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL để xem.

Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK Thu thuế phí bản quyền phim

Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK
 • Phát hành: Tổng cục Hải quan Việt Nam
 • Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK về thu thuế phí bản quyền phim do Tổng cục Hải quan ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 30 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 137 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN Thông tư 05/2013/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Thông tư 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 27 tháng 08 năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 22 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thông báo 1378/TB-SHTT Thông báo 1378/TB-SHTT Thống nhất áp dụng bảng phân loại ni-xơ phiên bản 10 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Thông báo 1378/TB-SHTT
 • Phát hành: Cục Sở hữu trí tuệ
 • Thông báo 1378/TB-SHTT thống nhất áp dụng bảng phân loại ni-xơ phiên bản 10 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

Quyết định 147/QĐ-BKHCN Quyết định 147/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013

Quyết định 147/QĐ-BKHCN
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Quyết định 147/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 10 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Quyết định 649/QĐ-TTg Quyết định 649/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015

Quyết định 649/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 06 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 44 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Quyết định 474/QĐ-BKHCN Quyết định 474/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013

Quyết định 474/QĐ-BKHCN
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Quyết định 474/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 23 tháng 03 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 97 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Công văn 1728/TCT-CS Công văn 1728/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Công văn 1728/TCT-CS
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Công văn 1728/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Tổng cục Thuế ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29
Xem thêm Sở hữu Trí tuệ