Thông tư 20/2014/TT-BTC Quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng kí thường trú tại Việt Nam

Giới thiệu

BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 20/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ THEO CHẾ ĐỘ TÀI SẢN DI CHUYỂN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Cư trú;

Căn cứ Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8522/VPCP-KTTH ngày 11/10/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam (sau đây gọi là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài cấp còn giá trị đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam và có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Cơ quan Hải quan.

4. Đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này trực tiếp thực hiện các thủ tục quy định tại Thông tư này; không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện.

Tải về Thông tư 20/2014/TT-BTC để xem chi tiết nội dung.

Thông tư số 02/2012/TT-BCT Thông tư số 02/2012/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Thông tư số 02/2012/TT-BCT
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư số 02/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Thông tư số 15/2012/TT-BTC Thông tư số 15/2012/TT-BTC Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 15/2012/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 74 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 617

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư số 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 78 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125

Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
 • Phát hành: Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 199 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134

Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 953

Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 240 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 67 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 846 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 89/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 106 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Thông tư số 82/2011/TT-BTC Thông tư số 82/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 82/2011/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 82/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 107 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu