Thông tư 77/2013/TT-BTC Quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 KB
 • Lượt tải: 47
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 77/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC VÀ MỨC CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐƯỢC TÍNH HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Theo đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 26/NHPT-HĐQL ngày 20/5/2013 về việc điều chỉnh lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư như sau:

Điều 1. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm.

Điều 2. Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,3%/năm.

Điều 3. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm.

Điều 4. Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 09/2013/TT-BTC ngày 17/01/2013 và Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư,tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chủ đầu tư các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Tổng bí thư;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ, Website BTC;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TCNH;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Xuân Hà

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư 77/2013/TT-BTC để xem.

Thông tư số 02/2012/TT-BCT Thông tư số 02/2012/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Thông tư số 02/2012/TT-BCT
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư số 02/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Thông tư số 15/2012/TT-BTC Thông tư số 15/2012/TT-BTC Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 15/2012/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 74 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 636

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư số 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 78 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
 • Phát hành: Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 199 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.004

Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 240 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 67 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 846 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 89/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 106 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Thông tư số 82/2011/TT-BTC Thông tư số 82/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 82/2011/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 82/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 107 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu