Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Giới thiệu

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 

BỘ TƯ PHÁP- BỘ TÀI CHÍNH
- BỘ NỘI VỤ
-----------
Số: 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
-----------------------------

Căn cứ Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:

Điều 1. Hướng dẫn một số khái niệm quy định tại khoản 3, Điều 1; khoản 2, khoản 3, Điều 2; khoản 5, Điều 3; khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg

1. Người được cơ quan có thẩm quyền giao trách nhiệm có mặt trong thời gian thực hiện khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi quy định tại khoản 3, Điều 1 và khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg là điều tra viên, kiểm sát viên được Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát các cấp phân công thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm sát trong quá trình khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

2. Việc giám định phức tạp quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg là việc giám định có tình tiết rắc rối hoặc tình tiết khó, đòi hỏi người thực hiện giám định phải là người có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cao ở lĩnh vực cần giám định.

3. Môi trường bị ô nhiễm quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg là môi trường có chỉ số vượt quá mức an toàn vệ sinh lao động cho phép theo quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg.

4. Môi trường bị ô nhiễm bởi các chất nguy hiểm đến sức khỏe quy định tại khoản 3 Điều 2 và môi trường có chất nguy hiểm khi giám định không mổ tử thi, giám định mổ tử thi quy định tại khoản 5, Điều 3 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg là môi trường có chất phóng xạ, acid, bazơ hoặc chất khác gây nguy hại đến sức khỏe của người thực hiện giám định theo quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động.

5. Vùng đang có dịch bệnh nguy hiểm quy định tại khoản 3, Điều 2 và khoản 5, Điều 3 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg là khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm thuộc nhóm A hoặc nhóm B và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

6. Trường hợp thời gian thực hiện một việc giám định không đủ 8 tiếng thì số tiền bồi dưỡng thực hiện việc giám định đó được tính theo công thức sau đây:

Thời gian làm giám định  x  mức tiền bồi dưỡng
___________________________

8 tiếng thực hiện giám định

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả

1. Kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ án hình sự do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được tính trong chi phí giám định do đương sự chịu theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật tố tụng hành chính.

Điều 3. Lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán tiền bồi dưỡng giám định tư pháp

1. Cơ quan trưng cầu giám định có trách nhiệm tạm ứng tiền bồi dưỡng giám định cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận trưng cầu giám định khi trưng cầu giám định và phải thanh toán tiền bồi dưỡng giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định khi nhận kết luận giám định.

Trong trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi thì sau khi thanh toán việc chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp, cơ quan trưng cầu giám định có trách nhiệm chi trả bồi dưỡng giám định cho người tiến hành tố tụng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg.

2. Việc lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV để xem.

Công văn 598/LĐTBXH-TCDN Công văn 598/LĐTBXH-TCDN Tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 598/LĐTBXH-TCDN
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 598/LĐTBXH-TCDN về tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 126 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Công văn 746/BNN-TC Công văn 746/BNN-TC Về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 746/BNN-TC
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Công văn 1075/VPCP-KGVX Công văn 1075/VPCP-KGVX Về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Công văn 1075/VPCP-KGVX
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 1075/VPCP-KGVX về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 17 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN Về chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan

Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN về chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 18 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Công văn 861/UBND-GT Công văn 861/UBND-GT Thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Công văn 861/UBND-GT
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Công văn 861/UBND-GT thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 18 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Công văn 722/VPCP-QHQT Công văn 722/VPCP-QHQT Ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam - Lào

Công văn 722/VPCP-QHQT
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 722/VPCP-QHQT ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam - Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 16 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Quyết định 125/QĐ-VPCP Quyết định 125/QĐ-VPCP Về việc tiếp nhận công chức

Quyết định 125/QĐ-VPCP
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Quyết định 125/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2012 về việc tiếp nhận công chức.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 16 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ
 • Phát hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
 • Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 24 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109
Xem thêm Lao động - Tiền lương