Thông tư ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi số 23/2010/TT-BGDĐT Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Giới thiệu

Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Thông tư ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi số 23/2010/TT-BGDĐT có kèm theo Bộ Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi với các chỉ số cụ thể và toàn diện để các bố mẹ, thầy cô nắm bắt được theo sát các chỉ số phát triển của trẻ nhỏ, từ đó trên tình hình thực tế mà có các biện pháp nuôi dạy, giáo dục trẻ phù hợp. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Luật Trẻ em số 102/2016/QH13

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non

Chỉ thị về nhiệm vụ của giáo dục mầm non và phổ thông năm học 2015-2016 số 3131/CT-BDGĐT

Thông tư liên tịch về định mức số người làm việc trong cơ sở mầm non công lập số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi số 43/2012/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi số 23/2010/TT-BGDĐT áp dụng đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------

Số: 23/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

                          Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
---------------------------------

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:

 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • UBVHGD -TNTN &NĐ của Quốc hội;
 • Hội đồng Quốc gia giáo dục;
 • Ban Tuyên giáo TƯ;
 • Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Như Điều 3;
 • Công báo;
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ GD-ĐT;
 • Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa

 

QUY ĐỊNH
VỀ BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm: Nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; Trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non.

2. Văn bản này được áp dụng đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Cấu trúc Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

1. Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số.

2. Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi được trình bày theo cấu trúc sau:

a. Lĩnh vực phát triển bao gồm các chuẩn.

b. Chuẩn bao gồm các chỉ số.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trẻ em năm tuổi là trẻ em từ 60 tháng đến 72 tháng tuổi.

2. Lĩnh vực phát triển: là phạm vi phát triển cụ thể của trẻ.

3. Chuẩn: là những mong đợi mà trẻ em năm tuổi biết và có thể làm được.

4. Chỉ số: là sự cụ thể hóa của chuẩn, mô tả những hành vi hay kỹ năng của trẻ.

Điều 4. Mục đích ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

1. Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

a) Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo năm tuổi.

b) Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo năm tuổi.

2. Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi số 23/2010/TT-BGDĐT để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo