Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 52 KB
 • Lượt tải: 1.004
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 156/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                          Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ
Về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
_____________________

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS);

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam như sau:

Điều 1. Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gồm ba (3) Phụ lục:

1. Phụ lục I: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

2. Phụ lục II: Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;

3. Phụ lục III: Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN).

Điều 2. Phạm vi áp dụng danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là cơ sở để:

1. Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

2. Phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hóa khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

3. Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

4. Phục vụ công tác quản lý Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Bãi bỏ các quy định sau đây:

a) Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

b) Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Chú giải bổ sung (SEN) của danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống TN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, t.phố trực thuộc TW;
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính; Website TCHQ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xem.

Thông tư số 02/2012/TT-BCT Thông tư số 02/2012/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Thông tư số 02/2012/TT-BCT
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư số 02/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Thông tư số 15/2012/TT-BTC Thông tư số 15/2012/TT-BTC Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 15/2012/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 74 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 636

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư số 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 78 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
 • Phát hành: Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 199 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 240 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

Thông tư hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 67 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 846 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 89/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 106 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Thông tư số 82/2011/TT-BTC Thông tư số 82/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 82/2011/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 82/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 107 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Thông tư hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia Thông tư hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia

Thông tư hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 68/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 211 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu