Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 1 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 45 KB
  • Lượt tải: 1.752
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn là tờ khai của những người đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng bản chính giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được,...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

Kính gửi (1):....................................................................

Chúng tôi là: 

Họ và tên chồng:...............................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................

Dân tộc:............................  Quốc tịch:...............

Nơi thường trú/tạm trú (2):.................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):..........                         

Họ và tên vợ:.............................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................

Dân tộc:............................ Quốc tịch:.........

Nơi thường trú/tạm trú (2):...........................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.... 

Đã đăng ký kết hôn tại (4):.......................................................................... ngày ... tháng ... năm ...

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số:………………………..(5), Quyển số:…………………………………. (5)

Đề nghị (1)………………………………………………….. đăng ký lại việc kết hôn.

Lý do đăng ký lại:............................................................................................................................

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:...................., ngày ... tháng ... năm ...  

Chồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vợ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
(6)........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai khi biết rõ.

(6) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn nhưng không còn lưu được Sổ đăng ký kết hôn (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không còn bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp hợp lệ trước đây). 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình