Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 24 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 105,1 KB
  • Lượt tải: 65.888
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu số 08-MST được dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị: ...................................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ... Khoản ......

......, ngày ....... tháng ..... năm ........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn

Cách ghi tờ khai theo mẫu trên:

1. Cột (1). Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.

2. Cột (2). Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

3. Cột (3). Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

* Các chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế :

Chỉ tiêu 1. Tên chính thức

Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch

Chỉ tiêu 3. Địa chỉ trụ sở;

Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập

Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh chính

Chỉ tiêu 9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu 10. Tổng số lao động

Chỉ tiêu 11. Vốn điều lệ

Chỉ tiêu 12. Tài khoản Ngân hàng, kho bạc

Chỉ tiêu 13. Loại hình kinh tế

Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu 15. Năm tài chính

Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản

Chỉ tiêu 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp

Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan

Chỉ tiêu 20. Thông tin khác

Chỉ tiêu 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán