Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý

 • Đánh giá:
  ( 4 ★ | 2 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 95 KB
 • Lượt tải: 1.887
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Bộ, ngành, TCT:.........................
UBND tỉnh, TP:..........................
Mẫu 01/HC-SN-DN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC
ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

(Dùng cho việc kê khai từng địa chỉ nhà đất)

1- Tên tổ chức kê khai:  ...............

- Địa chỉ nhà, đất kê khai:.................

- Địa chỉ trụ sở (giao dịch):...............................ĐT:.....

- Thành lập theo Quyết định số........ ngày.....tháng.....năm....... của.......

- Loại hình của tổ chức (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước):.......

- Ngành nghề hoạt động chính (đối với TCT, Công ty):...............

2- Cấp quản lý:.........................

3- Cơ cấu, tổ chức biên chế tại cơ sở nhà, đất kê khai:

- Số lượng các phòng, ban chức năng:.................................

- Số cán bộ, công nhân:...............................................

Trong đó:

+ Số lao động trong biên chế:..........................

+ Số lao động hợp đồng:...........................................

4- Hiện trạng sử dụng đất:

- Tổng diện tích khuôn viên đất được giao quản lý:...........m2;

Trong đó:

7- Hình thức quản lý, sử dụng nhà, tài sản trên đất:

- Diện tích nhà được Nhà nước giao:...............................m2;

- Diện tích nhà được thuê của Nhà nước:.......................m2;

- Diện tích nhà được thuê của tổ chức, cá nhân khác:......m2;

- Diện tích nhà nhận chuyển nhượng quyền sở hữu bằng nguồn vốn không có nguồn gốc NSNN:...m2;

- Diện tích nhà nhận chuyển nhượng quyền sở hữu bằng nguồn vốn có nguồn gốc NSNN:...m2;

- Diện tích nhà do đơn vị đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn không có nguồn gốc NSNN:....m2;

- Diện tích nhà do đơn vị đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn có nguồn gốc NSNN:.....m2;

- Diện tích nhà được tạo lập bằng hình thức khác:.........m2.

8- Hồ sơ, giấy tờ về nhà, đất:

- Được giao, được bố trí, được cấp theo văn bản số:....ngày...tháng...năm... của....

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:........... ngày...tháng...năm...

- Hợp đồng thuê đất số:.................................... ngày...tháng...năm...

- Hợp đồng thuê nhà số:.............................. ngày...tháng...năm...

- Các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan: Giấy phép xây dựng, Quyết định điều chuyển của cấp có thẩm quyền...

9- Nghĩa vụ tài chính đối với khuôn viên đất đã thực hiện: .................

10- Nguyên giá theo sổ sách kế toán:

- Giá trị quyền sử dụng đất:...................................... đồng, trong đó:

+ Phần diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất:............đồng;

+ Phần diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất:..................đồng;

+ Phần diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng:.............đồng.

- Nguyên giá nhà, tài sản trên đất:........................... đồng, trong đó:

+ Ngôi 1: ................................ đồng;

+ Ngôi 2: ................................ đồng;

+ Ngôi 3: ................................ đồng;

+ Ngôi 4: ................................ đồng;

11- Đề xuất phương án xử lý:

- Diện tích nhà, đất đề nghị Nhà nước thu hồi:..m2 đất,....m2 sàn xây dựng nhà;

- Diện tích nhà, đất đề nghị được tiếp tục sử dụng:....m2 đất,...m2 sàn xây dựng nhà;

- Diện tích nhà, đất đề nghị được điều chuyển, hoán đổi:...m2 đất,...m2 sàn xây dựng nhà;

- Diện tích nhà, đất đề nghị được bán, chuyển nhượng:...m2 đất,....m2 sàn xây dựng nhà;

- Diện tích đất đề nghị được chuyển mục đích sử dụng:...m2 đất;

- Diện tích nhà, đất đang bố trí làm nhà ở đề nghị được di chuyển đi nơi khác:...m2 đất,....m2 sàn xây dựng nhà;

- Diện tích nhà, đất đề nghị được chuyển mục đích sử dụng làm nhà ở:...m2 đất,....m2 sàn xây dựng nhà;

- Các đề nghị khác (nếu có):...........................

12- Cam kết của tổ chức kê khai: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây. Tờ khai được lập thành 02 bản: 01 bản gửi cơ quan chủ quản cấp trên, 01 bản lưu tại tổ chức kê khai.

13- Sơ đồ vị trí nhà, đất:

Ghi chú:......................................

Ngày......tháng......năm.....

NGƯỜI LẬP TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
..................................................................
..................................................................
Ngày.......tháng.......năm......
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý để xem.

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch

Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 113 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 299

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 105 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 177 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 169 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.435

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 674

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất