Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ Biểu mẫu nhà đất

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 28,5 KB
 • Lượt tải: 111
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính là mẫu giấy tờ áp dụng trong việc báo cáo thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính.

Mẫu số 05/TTĐĐ

Đơn vị báo cáo:
.........................................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH (1)

Khu vực(1) .............................................................................

(Tính đến ngày ...... tháng ..... năm ...........)

Số TT
Loại bản đồ, sơ đồ, trích đo
Kết quả lập bản đồ, sơ đồ, trích đo địa chính

Kết quả lập sổ mục kê đất đai Kết quả lập sổ địa chính Số xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi biến động
Số xã, phường, thị trấn Diện tích 
(ha)
Diện tích đo theo các tỷ lệ Số xã, phường,thị trấn lập sổ Số quyển gốc đã lập Số xã, phường,thị trấn lập sổ
Số quyển gốc đã lập
1/500
1/1000 1/200 1/5000
1/10000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Bản đồ địa chính                        
2 Bản đồ giải thửa cũ                        
3 Bản đồ khác                        
4 Sơ đồ                        
5 Trích đo địa chính                        
 
Tổng cộng                        

Ngày .... tháng .... năm ....

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Thống kê kết quả lập hồ sơ địa chính theo quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004.

(2) Thống kê riêng cho từng khu vực đô thị và nông thôn. 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ để xem.

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch

Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 113 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 301

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 105 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 177 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 169 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.439

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 676

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất