04 tin vui cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 9/2017

Những tin vui cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 9/2017

Hướng dẫn tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc; Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017, Giảm tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành nhiệm vụ và bỏ bớt tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là những tin vui cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 9/2017.

Trong tháng 09/2017, nhiều chính sách có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Những tin vui cho cán bộ, công chức, viên chức

1. Hướng dẫn tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Thông tư 04/2017/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, cụ thể như sau:

- Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng.

- Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng.

- Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng của Thông tư 04 này gồm có: cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết: Tính trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2017

2. Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 03 ngày liên tục từ Thứ 7 ngày 02/9 đến hết Thứ 2 ngày 04/9/2017 (Trong đó, ngày 04/9 là ngày nghỉ bù cho ngày 02/9).

Lịch nghỉ 2/9/2017

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điểm đ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012.

Mời các bạn tham khảo thêm Lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9/2017 cụ thể.

3. Giảm tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành nhiệm vụ

Từ ngày 15/9/2017, bỏ tiêu chí “có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là nội dung được đề cập tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo thêm Hướng dẫn mới về đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức 2017

4. Bỏ bớt tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP đã bỏ bớt tiêu chí “có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Quy định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Đánh giá bài viết
3 33.657
Lao động - Tiền lương Xem thêm