100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án ôn thi THPT Quốc gia 2020 cơ bản phần 3

Luyện thi THPTQG môn Anh 2020 chuyên đề Trọng âm

Dạng bài tập Tìm từ có trọng âm khác là một trong những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh không thể thiếu trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020. Việc luyện tập tiếng Anh gồm 30 câu hỏi bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức bản thân về các quy tắc trọng âm hiệu quả.

Nối tiếp bộ 100 câu tiếng Anh về trọng âm có đáp án, tài liệu bài tập Word Stress phần 3 có đáp án bao gồm nhiều Từ vựng tiếng Anh xuất hiện trong chương trình học tiếng Anh THPT. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu dưới đây.

Câu 1: A. Similar

B. Attractive

C. Calculate

D. Chemical

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /ˈsɪm.ɪ.lər/

Đáp án B /əˈtræk.tɪv/

Đáp án C /ˈkæl.kjə.leɪt/

Đáp án D /ˈkem.ɪ.kəl/

Câu 2: A. Morning

B. College

C. Study

D. Locate

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 3:

A. Cartoon

B. Western

C. Teacher

D. Leader

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /kɑːˈtuːn/

Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 4: A. Promote

B. Power

C. Terror

D. Contrast

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 5: A. Opponent

B. Personal

C. Semester

D. Eternal

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /əˈpəʊ.nənt/

Đáp án B /ˈpɜː.sən.əl/

Đáp án C /sɪˈmes.tər/

Đáp án D /ɪˈtɜː.nəl/

Câu 6: A. Raincoat

B. Relax

C. Request

D. Refer

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ˈreɪŋ.kəʊt/

Đáp án B /rɪˈlæks/

Đáp án C /rɪˈkwest/

Đáp án D /rɪˈfɜːr/

Câu 7: A. Neighbor

B. Receive

C. Differ

D. Classmate

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án C /ˈdɪf.ər/

Câu 8: A. Government

B. Destruction

C. Contribute

D. Depression

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ˈɡʌv.ən.mənt/

Đáp án B, D kết thúc đuôi –ion trọng âm trước nó, thứ 2

Đáp án C /kənˈtrɪb.juːt/

Câu 9: A. Perfect

B. Visit

C. Respect

D. Aircraft

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A, C, D tính từ, danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 10: A. Envelope

B. Consumption

C. Specific

D. Encounter

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ˈen.və.ləʊp/

Đáp án B trọng âm thứ 2 do có kết thúc đuôi –ion

Đáp án C trọng âm thứ 2 do có kết thúc –ic

Đáp án D trọng âm thứ 2 do có kết thúc -er

Câu 11: A. Politic

B. Historic

C. Electric

D. Specific

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ˈpɒl.ɪ.tɪk/

Đáp án B, C, D từ kết thúc đuôi –ic trọng âm rơi vào trước nó, âm 2

Câu 12: A. Dinosaur

B. Elephant

C. Kangaroo

D. Buffalo

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ˈdaɪ.nə.sɔːr/

Đáp án B /ˈel.ɪ.fənt/

Đáp án C /ˌkæŋ.ɡərˈuː/

Đáp án D /ˈbʌf.ə.ləʊ/

Câu 13: A. Garage

B. Download

C. Boyfriend

D. Borrow

Đáp án A

Câu 14: A. Blackboard

B. Brother

C. Birthday

D. Become

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A /ˈblæk.bɔːd/

Đáp án B danh từ 2 âm tiết kết thúc –er trọng âm thứ nhất

Đáp C /ˈbɜːθ.deɪ/

Đáp án D /bɪˈkʌm/

Câu 15: A. Badminton

B. Satelite

C. Eleven

D. Element

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ˈbæd.mɪn.tən/

Đáp án B /ˈsæt.əl.aɪt/

Đáp án C /ɪˈlev.ən/

Đáp án D /ˈel.ɪ.mənt/

Câu 16: A. Attraction

B. Assistant

C. Appointment

D. Visitor

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A trọng âm 2 do danh từ hết thúc đuôi –ion trọng âm rơi trước nó

Đáp án B /əˈsɪs.tənt/

Đáp án C /əˈpɔɪnt.mənt/

Đáp án D /ˈvɪz.ɪtə/

Câu 17: A. Although

B. Agree

C. Almost

D. Address

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ɔːlˈðəʊ/

Đáp án B /əˈɡriː/

Đáp án C /ˈɔːl.məʊst/

Đáp án D /əˈdres/

Câu 18: A. Monitor

B. Radio

C. Amazing

D. Visitor

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ˈmɒn.ɪ.tər/

Đáp án B /ˈreɪ.di.əʊ/

Đáp án C /əˈmeɪ.zɪŋ/

Đáp án D /ˈvɪz.ɪtə/

Câu 19: A. Arrival

B. Technical

C. Proposal

D. Approval

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /əˈraɪ.vəl/

Đáp án B /ˈtek.nɪ.kəl/

Đáp án C /prəˈpəʊ.zəl/

Đáp án D /əˈpruː.vəl/

Câu 20: A. Politics

B. Deposit

C. Conception

D. Occasion

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ˈpɒl.ə.tɪks/

Đáp án B /dɪˈpɒz.ɪt/

Đáp án C, D trọng âm thứ 2 do có kết thúc –ion trọng âm rơi vào trước nó

Câu 21: A. Attend

B. Pretend

C. Content

D. Percent

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án C /kənˈtent/

Đáp án D /pəˈsent/

Câu 22: A. Accurate B. Discussion C. Family D. Industry

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A tính từ 3 âm tiết kết thúc -ate trọng âm thứ nhất

Đáp án B kết thúc –ion trọng âm trước nó, thứ 2
Đáp án C, D danh từ 3 âm tiết kết thúc –y trọng âm thứ nhất

Câu 23: A. Prepare

B. Repeat

C. Purpose

D. Police

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án C /ˈpɜː.pəs/

Đáp án D /pəˈliːs/

Câu 24: A. Brazil

B. Iraq

C. Norway

D. Japan

Đáp án C

Giải thích:

A. Brazil /brəˈzɪl/
B. Iraq /iˈra:k/
C. Norway /ˈnɔː.weɪ/
D. Japan /dʒəˈpæn/

Câu 25: A. Contain

B. Express

C. Carbon

D. Obey

Đáp án C

Giải thích:

Câu 26: A. Provide

B. Product

C. Promote

D. Produce

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất,

Đáp án A, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2.

Câu 27: A. Edition

B. Tradition

C. Different

D. Expensive

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A và B có trọng âm ở âm tiết thứ 2 do có tận cùng đuôi –ion trọng âm rơi vào trước nó,

Đáp án C có âm thứ nhất mạnh hơn 2 âm còn lại, nên trọng âm thứ nhất /ˈdɪf.ər.ənt/

Đáp án D có âm thứ 2 mạnh hơn 2 âm còn lại, nên trọng âm thứ 2 /ɪkˈspen.sɪv/

Câu 28: A. Include

B. Instead

C. Invite

D. Island

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A và B là âm tiết thứ 2 là nguyên âm mạnh, trọng âm rơi vào chính nó,

Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm rơi âm tiết thứ 2

Đáp án D danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Câu 29: A. Empire

B. Employ

C. Conduct

D. Improve

Đáp án A

Giải thích:

Các đáp án B, C, D là động từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2,

Đáp án A là danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Câu 30: A. Award

B. Enroll

C. Music

D. Below

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A và D có âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài và nguyên âm đôi, trọng âm rơi vào chính nó.

Đáp án B là động từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Đáp án C là danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ nhất

Trên đây là Đề luyện thi trọng âm tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2019 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2019, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2019, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2019 ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.681
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm