120 Bài tập Toán ôn hè lớp 8 lên 9

2 2.830
Bài 1:
Bài 1:Bài 1:
Bài 1: Thực hiện phép nhân: (-2x
2
). (x
3
– 3x
2
– x + 1)
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2
Bài 2Bài 2
Bài 2:
::
: Thực hiện phép nhân: (-10x
3
+
2
5
y -
1
2
z) (-
1
2
xy)
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3
Bài 3Bài 3
Bài 3:
::
: Chứng tỏ rằng các đa thức không phụ thuộc vào biến:
x (2x + 1) – x
2
(x + 2) + (x
3
– x + 3)
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
……………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4
Bài 4Bài 4
Bài 4:
::
: Chứng tỏ rằng các đa thức thức không phụ thuộc vào biến:
(
)
(
)
(
)
(
)
13453264
22
+++ xxxxxxx
I LI
I LII LI
I LI
P H
P HP H
P H
C KÌ MÙA 2017
C KÌ MÙA 2017 C KÌ MÙA 2017
C KÌ MÙA 2017
L
LL
L
P 8
P 8P 8
P 8
LÊN L
LÊN LLÊN L
LÊN L
P 9
P 9P 9
P 9
-Trang 1
……………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5
Bài 5Bài 5
Bài 5:
::
: Tính giá trị các biểu thức sau:
(
)
(
)
25612103
22
+ xxxxxx
với x = 15
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6
Bài 6Bài 6
Bài 6:
::
: Tính giá trị các biểu thức sau:
(
)
(
)
xyyyxx 5445
với
2
1
;
5
1
== yx
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7
Bài 7Bài 7
Bài 7:
::
: Tính giá trị các biểu thức sau:
(
)
(
)
(
)
xyxyyxxyxyxy +
22222
586
với
2;
2
1
== yx
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8
Bài 8Bài 8
Bài 8:
::
:
Tìm x biết: 5x.(12x + 7) - 3x(20x - 5) = - 100
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9
Bài 9Bài 9
Bài 9:
::
: Tìm x biết: 0,6x(x - 0,5) - 0,3x(2x + 1,3) = 0,138
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10
Bài 10Bài 10
Bài 10:
::
: Cho x = y + 5. Tính: x(x + 2) + y(y - 2) - 2xy + 65
Bài gi
Bài giBài gi
Bài giả
ải:
i:i:
i:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập Toán ôn hè lớp 8 lên 9

120 Bài tập Toán ôn hè lớp 8 lên 9 là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán lớp 8 đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 8 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 9. Mời các bạn học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Nguyễn Du năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Trưng Vương năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
2 2.830
Toán lớp 8 Xem thêm