30 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN THI HSG LỚP 8 M 2019 - 2020 CÓ ĐÁP ÁN
MÔN TIẾNG ANH
I/ Chọn từ phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn
chữ cái A, B, C, hoặc D. (5 đ)
1. A. looked B. watched C. carried D. stopped
2. A. study B. success C. surprise D. sugar
3. A. unite B. underline C. university D. uniform
4. A. danger B. angry C. language D. passage
5. A. character B. children C. teacher D. change
II/ Chọn từ âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại. (5đ)
1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
2. A. important B. especially C. prefer D. influence
3. A. general B. opinion C. abroad D. surprise
4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical
III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D. (15đ)
1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. in B. with C. on D. for
2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
A. to B. in C. about D. for
3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
A. badly B. good C. hardly D. hard
4. The building was built .........1962 and 1969.
A. between B. from C. since D. for
5. This school..........in 1997
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. built B. is built C. was built D. has built
6. Of all my friends, Hoa is.............
A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller
7. Would you mind if I……………a photo ?
A. take B. took C. would take D. am going to take
8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.
A. got B. brought C. fetch D. took
9. Are you proud…………….your country and its tradition ?
A. about B. on C. of D. for
10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………….
A. collecting B. collector C. collect D. collection
11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.
A. to live B. lives C. living D. live
12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.
A. nature B. natural C. naturing D. naturally
13. His car is the same color …………. my uncle’s.
A. alike B. as C. like D. to
14. This ruler …………….. of plastic.
A. make B. made C. is making D. is made
15. I take part ………….. most youth activities of my school.
A. in B. of C. on D. at
IV/ Dùng đúng thời, dạng của động từ cho trong ngoặc. (10đ)
Nowadays, a lot of important inventions (1- carry out) by scientists (2- work) for large industrial
firms. However, there (3 be) still opportunities for other people (4 invent) various things. In
Britain, there is a weekly TV program which (5 attempt) to show all the devices which people
(6 invent ) recently. The people (7 organize) the program receive information about 700
inventions per year. New ideas can (8 develop) by private inventors. However, it is important
(9 consider) these questions : Will it work? Will it (10 want)? Is it new?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. __________________
6. ___________________
2.__________________
7. ___________________
3. __________________
8. ___________________
4. __________________
9. ___________________
5. __________________
10. __________________
V/ Điền vào chỗ trống một giới từ phù hợp. (10đ)
1. Could I help you ______________ your bag?
2. Na got up late this morning because her alarm clock didn’t go ___________ .
3. I’m looking forward ____________ seeing you in June.
4. In the competition, everyone fell ______________ the deep and dangerous water.
5. Ha Long Bay is recognized _____________ UNESCO as a World Heritage Site
6. They have a meeting ___________ 6.30 and 9.30.
7. My mother often picks me ___________ from the school.
8. I’m going to invite my friends to come over ___________ dinner tonight.
9. Next summer, my family will have a vacation __________ Thailand and stay there ________
one week.
VI/ Điền đúng dạng của từ được in hoa để hoàn thành câu. (10đ)
1. We have two postal ___________________ a day.
(DELIVER)
2. He left the room without ___________________ .
(EXPLAIN)
3. Playing tennis is one of his favorite ______________ .
(ACT)
4. We started our trip on a beautiful ______________ morning.
(SUN)
5. They left the house in a __________________ mess.
(FRIGHT)
6. He said Good morning” in a most ______________ way.
(FRIEND)
7. There is no easy ______________ to this problem.
(SOLVE)
8. He always drives more ________________ at night.
(CARE)
9. Does this _______________ suit you?
(ARRANGE)
10. He is a very _________________ carpenter.
(SKILL)
VII/Gạch chân lỗi sai mỗi dòng trong đoạn n sau rồi sửa sang bên (như dụ).(10đ)

Đề thi tiếng Anh học sinh giỏi lớp 8 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi HSG Anh 8 của bộ Giáo Dục & Đào tạo gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh nâng cao lớp 8 khác nhau như: Tìm từ có trọng âm từ khác, Tìm từ có cách phát âm khác, Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Tìm lỗi sai và sửa, ... giúp các em học sinh lớp 8 rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi học sinh giỏi tiếng Anh 8 cấp huyện.

Đề thi học sinh giỏi Anh 8 có đáp án

Bộ 30 đề thi thử học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh qua các năm khác nhau nằm trong bộ đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 8 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 8 được biên tập bám sát nội dung chương trình học SGK tiếng Anh lớp 8 tại Nhà trường giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 8 đã học hiệu quả.

Tham khảo & Download trọn bộ 30 đề luyện thi học sinh giỏi tiếng Anh 8 tại đây: 30 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh 8 chương trình mới năm học 2019 - 2020 khác như:

- Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 8 năm 2019 - 2020

- Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

- Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

- Đề thi thử học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

Bên cạnh đó, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ tài liệu việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
302 122.653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm