3500 câu trắc nghiệm tiếng Anh chứng chỉ Quốc gia A,B,C

3500 câu trắc nghiệm tiếng Anh chứng chỉ Quốc gia A,B,C bao gồm đầy đủ kiến thức về ngữ pháp và từ vựng là một trong những tài liệu giúp các bạn ôn thi để lấy chứng chỉ tiếng Anh. VnDoc đăng tải bộ câu hỏi trắc nghiệm này với mong muốn hỗ trợ các bạn luyện tập cho kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc gia.

3500 câu trắc nghiệm tiếng Anh chứng chỉ Quốc gia A,B,C

I. GRAMMAR (300SENTENCES)

1. Is Susan...........home?

a. in

b. at

c. on

d. under

--> b

2. "Do the children go to school everyday?"

"....................."

a. Yes,they go.

b. Yes,they do.

c. They go.

d. No,they don't go.

--> b

3. What............now?

a. is the time

b. does the time

c. is time

d. is it

--> a

4. They always go to school.............bicycle.

a. with

b. in

c. on

d. by

--> d

5. What color...........his new car?

a. have

b. is

c. does

d. are

--> b

6. Are there many students in Room 12?

- "..................................................."

a. Yes, there are.

b. Yes,theyare.

c. Some are.

d. No they aren't

Đánh giá bài viết
1 986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ C1 Xem thêm