4 nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1 173

Quy định về nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu

Có 4 nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu. Mời các bạn cùng tham khảo 4 nguyên tắc qua bài viết dưới đây để các bạn có thể nắm rõ được mức lương tối thiểu hàng năm tăng là do các yếu tố nào.

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động trong điều kiện làm việc bình thường. Tuỳ vào tình hình kinh tế - xã hội thì mức lương tối thiểu vùng của từng địa bàn sẽ là khác nhau.

Quy định về nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định về nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

Thứ nhất, Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, đơn vị ở nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì chi nhánh, đơn vị có địa bàn ở đâu thì áp dụng mức lương tối thiểu ở đó.

Thứ hai, Doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao thuộc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương ở địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Thứ ba, Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi hoặc bị chia tách thì vẫn áp dụng mức lương ở địa bàn cũ trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Thứ tư, Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng như đối với địa bàn thuộc vùng III.

Theo đề xuất của Hội đồng tiền lương Quốc gia, mức lương tối thiểu năm 2018 (dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) được điều chỉnh tăng như sau:

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

3.980.000

3.530.000

3.090.000

2.760.000

 

Đánh giá bài viết
1 173
Lao động - Tiền lương Xem thêm