50 câu trắc nghiệm hệ sinh thái - sinh quyển - bảo vệ môi trường

1 4
CHT SINH HC Trang 1
Câu 1. Mt h sinh thái điển hình được cu trúc bi các thành phần sau đây:
1. Sinh vt sn xut 2. Sinh vt tiêu th 3. Sinh vt phân hy
4. Các chất vô cơ (CO
2
,O
2
, H
2
O, CaCO
3
, …)
5. Các cht hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit, vitamin, enzim, hoocmon, …)
6. Các yếu t khí hu (nhit đ, ánh sáng, độ ẩm, lượng mưa, …)
S phương án đúng
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 2. Khi nói v h sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng trong số nhng phát biểu dưi
đây?
1. Trong h sinh thái, các sinh vật tương tác với nhau và với môi trưng vô sinh ca sinh cnh to nên
các chu trình sinh đa hóa và s biến đổi năng lượng.
2. H sinh thái là mt h thng sinh hc hoàn chỉnh như một cơ thể.
3. Trong gii hn sinh thái ca mình, h không th t điều chỉnh để duy trì trng thái cân bng n
định.
4. Mt h sinh thái có th nh như một giọt nưc ao, mt b cá cnh và h sinh thái ln nht là Trái
Đất.
5. H sinh thái luôn là mt h động lc ht điều chnh.
A. 4. B. 5. C. 1. D. 3.
Câu 3. Khi nói v h sinh thái nhân to, có mt s nhn xét sau:
1. Các h sinh thái nhân to tc là nhng h sinh thái do con người to ra.
2. H sinh thái nhân tạo đa dạng v kích c , v cu trúc . . . , ln như các hồ cha, đng rung,
nương rẫy canh tác, các thành phố, đô thị... và nh như những h sinh thái thc nghim (mt b
cnh, mt h sinh thái trong ng nghim...).
3. Nhiu h có cấu trúc đa dạng chng kém các h sinh thái t nhiên (như thành phố, h cha...).
4. H sinh thái nhân tạo thường rt n định.
5. H sinh thái nhân to có kh ng kéo dài s sng ca các cộng đồng sinh vt tham gia vào nó.
6. H sinh thái nhân tạo có đặc tính ca h sinh thái tr.
50 CÂU TRC NGHIM H SINH THÁI +
SINH QUYN + BO V MÔI TRƯỜNG
CHT SINH HC Trang 2
S nhận xét đúng là
A. 4. B. 1. C. 6. D. 2.
Câu 4. i thc ăn ca mt qun xã sinh vt trên cn được mô t như sau: Các loài cây là
thc ăn của sâu đục thân, sâu hi quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏy và mt s loài động
vt ăn r y. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hi qu. Chim sâu và chim ăn hạt
đều là thc ăn của chim ăn thịt c lớn. Động vt ăn ry là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt
c lớn. Phân tích lưi thc ăn trên, có mt s nhận xét được đưa ra như sau:
(1) Nếu s ợng động vt ăn ry b gim mnh thì s cnh tranh giữa chim ăn thịt c ln và rn gay
gắt hơn so với s cnh tranh gia rắn và thú ăn tht.
(2) Các loài sâu đc thân, sâu hi quả, động vt ăn r cây và côn trùng cánh cng có sinh thái trùng
nhau hoàn toàn.
(3) Chui thc ăn dài nht trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích.
(4) Chim ăn thịt c ln có th là bậc dinh dưỡng cấp 2, cũng có thể là bc dinh dưng cp 3.
S nhận xét đúng là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 5. Có bao nhiêu tính chất đúng với sinh quyn trong s các tính cht lit kê dưới đây?
(1) Sinh quyn gm toàn b sinh vt các lớp đt, nưc và không khí ca Trái Đt
(2) Sinh quyn dày khong 5 km, bao gồm đáy đại dương và bề mặt Trái Đất.
(3) Trong sinh quyn, sinh vt và các nhân t vô sinh liên quan mt thiết vi nhau qua các chu trình
sinh- địa- hóa.
(4) Sinh quyển được chia thành nhiu khu vc sinh hc.
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 6. Biến đổi khí hậu trên Trái Đất đangy ra tình trạng hn hán, nng nóng và xâm nhp
mn các tỉnh đồng bng sông Cu Long của nước ta. Hoạt động nào ca con người đã trực
tiếp gây ra tình trng nói trên:
1. Phá rng bừa bãi để ly đất canh tác.
2. Khai thác và s dng quá nhiu các ngun nhiên liu hóa thch.
3. Xây dng các khu bo tồn đa dạng sinh hc.
4. S dng quá nhiu các loi thuc tr sâu hóa hc trong sn xut nông nghip.
S phương án đúng:
A. 2. B. 1. C.3 D. 4.
Câu 7. Các hình thc s dng tài nguyên thiên nhiên:
(1) S dụng năng lượng gió để sn xut điện.
(2) S dng tiết kim nguồn nưc.
(3) Tăng cưng trng rừng để cung cấp đủ nhu cu cho sinh hot và phát trin công nghip.
CHT SINH HC Trang 3
(4) Thc hin các bin pháp: tránh b hoang đất, chng xói mòn và chng ngp mặn cho đất.
(5) Tăng cường khai thác than đá, du mỏ, khí đốt phc v cho phát trin kinh tế.
Trong các hình thc trên, có bao nhiêu hình thc s dng bn vng tài nguyên thiên nhiên?
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 8. Khi nói v chui thc ăn và lưới thc ăn, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
1. Chui thức ăn được bắt đầu t sinh vt sn xut thưng chiếm ưu thế trong các h sinh thái
tr
2. Mi loài sinh vt có th đứng nhiu bậc dinh dưỡng khác nhau trong lưi thc ăn
3. Khi thành phn loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưi thức ăn cũng bị thay đổi
4. Chui thức ăn của h sinh thái dưới nước thưng dài hơn hệ sinh thái trên cn
5. i thc ăn ca vùng có vĩ độ thấp thường kém đa dạng hơn ở vùng có vĩ độ cao
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 9. Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần s dng bn vng tài nguyên rng?
(1) Thay thế dn các rng nguyên sinh bng các rng th sinh có năng suất sinh hc cao
(2) Tích cc trng rừng để cung cấp đủ ci, g cho sinh hot và phát trin công nghip
(3) Tránh đt rừng làm nương rẫy
(4) Xây dng h thng các khu bo tn t nhiên
(5) Xây dng các nhà máy thy điện ti các rng đầu ngun quan trng
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 10. Để phát trin mt nn kinh tế - xã hi bn vng thì trong chiến lược phát trin bn vng
cn tp trung vào my gii pháp trong các giải pháp sau đây?
(1) Giảm đến mc thp nht s khánh kit tài nguyên không tái sinh.
(2) Phá rừng làm nương rẫy, canh tác theo lối chuyên canh và độc canh.
(3) Khai thác và s dng hợp lý tài nguyên tái sinh (đất, nưc, sinh vt…).
(4) Kim soát s gia tăng dân số, tăng cưng công tác giáo dc v bo v môi trường.
(5) Tăng cưng s dng các loi phân bón hoá hc, thuc tr sâu hóa học… trong sản xut nông
nghip.
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 11. Mt h sinh thái có nhit đ cao, lượng mưa cao; có nhiềuy sng bì sinh, khí sinh;
côn trùng đa dạng, động vt c ln. Trong s các đc đim sau, h sinh thái này có bao nhiêu
đặc điểm đúng?
(1) Cha các loài rng nhit. (2) Có độ đa dạng cao.
(3) Ít xy ra s phân tng. (4) Có năng suất sinh hc cao.

Sinh học 12: Trắc nghiệm hệ sinh thái - sinh quyển - bảo vệ môi trường

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm Sinh học 12: 50 câu trắc nghiệm hệ sinh thái - sinh quyển - bảo vệ môi trường. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh đạt kết quả Sinh học 12 cao hơn. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 50 câu trắc nghiệm hệ sinh thái - sinh quyển - bảo vệ môi trường. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4
Trắc nghiệm Sinh học 12 Xem thêm