500 câu hỏi môn Giáo dục công dân

6 5.485
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
500 câu hỏi môn GDCD bậc THPT
Câu 1. Hoạt động nào sau đây trung tâm, cơ bản nhất của hội loài người?
a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất. b. Hoạt động chính trị- hội.
c. Hoạt động thực nghiệm khoa học. d. Hoạt động giáo dục.
Câu 2. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
a. Sản xuất vật chất sở tồn tại, phát triển của con người hội loài người.
b. Dân số của mỗi nước sở tồn tại, phát triển của con người sở của mỗi
nước.
Câu 3. Điền vào chỗ trống lựa chọn các số thứ tự cho phù hợp.
Sản xuất vật chất sự (1)………của con người vào tự nhiên, biến đổi các vật thể của tự
nhiên để tạo ra các (2)………Phù hợp với (3)………của mình.
a. Nhu cầu b. Tác động c. Sản phẩm
Câu 4: Sức lao động gồm các yếu tố: Thể lực, trí lực, thói quen làm việc
a. Đúng b. Sai
Câu 5. Em đồng ý với ý kiến o sau đay khi i về sức lao động
a. Sức lao động yếu tố quan trọng
b. Sức lao động yếu tố quyết định.
c. C 2 ý kiến trên.
Câu 6: Sắp xếp các đối tượng lao động sau đây cho phù hợp (Đánh dấu x vào cột tương
ứng )
Yếu tố của giới tự nhiên
Loại sẵn
Loại đã sự tác động của lao động
- Gỗ trong rừng
- Quặng trong lòng đất
- Đất đai
- Muông thú trong rừng
- Xi măng
- ng để kéo sợi
Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
a. S khác nhau giữa đối tượng lao động liệu lao động tuyệt đối.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. Sự khác nhau giữa đối tượng lao động liệu lao động tương đối.
c. C 2 ý kiến trên điều sai.
Câu 8: Nối cột bên trái với cột n phải sao cho đúng.
1. Đối ợng lao động.
a. Cày cuốc
2. liệu sản xuất
b. Gỗ trong rừng
3. liệu lao động.
c. Người lao động
4. Sức sản xuất.
d. Bến cảng
Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây.
a. S phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.
b. Sự phát triển kinh tế dựa trên cấu kinh tế hợp lí.
c. C 2 ý kiến trên điều đúng.
Câu 10: Điền vào chỗ trống một trong những từ sau đây:
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X nêu rõ: “Phát triển giáo dục đào
tạo một trong những…… quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất ớc’.
a. Yếu tố b. Động lực c. Vấn đề
Câu 11: Em đồng ý với các tình huống nào sau đây:
a. Trong quá trình sản xuất người ta ch quan tâm đến sức lao động.
b. Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến việc gia tăng dân số.
c. Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu.
Câu 12: Em đồng ý với quan điểm o sau đây:
a. Sản xuất vật chất giúp cho sự tồn tại phát triển của hội loài người.
b. Sản xuất của cải vật chất mang tính thương mại.
c. Sản xuất của cải vật chất làm giàu cho một đất nước nói riêng.
Câu 13: Vai trò của kinh tế đối với hội.
a. Kinh tế sở, tiền đề cho hội phát triển.
b. Kinh tế phương tiện để cho hội phát triển.
c. C 2 ý kiến trên.
Câu 14: ng trưởng kinh tế của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2006 là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. 7,84% b. 8% c. 7,5%
Câu 15: Đặc điểm của nền kinh tế tự nhiên là:
a. Hình thức sản xuất tự cung, tự cấp.
b. Sản phẩm để thoả mãn nhu càu.
c. Phản ánh trình độ kém phát triển của sản xuất
d. Dựa vào kinh nghiệm lệ thuộc thiên nhiên.
Câu 16: Đặc điểm của nền kinh tế hàng hoá :
a. Sản phẩm làm ra để bán
b. Đáp ng nhu cầu người tiêu dùng.
Câu 17: Kinh tế hàng hoá chỉ ra đời tồn tại trong các điều kiện
a. S phân công lao động b. Chế độ hữu
c. Bóc lột công nhân làm thuê d. Cả 3 ý kiến trên.
Câu 18: Hàng hoá những thuộc tính nào sau đây:
a. Giá trị sức lao động tạo ra ng hoá.
b. Giá trị sử dụng giá cả
c. Giá trị hàng hoá chất ợng của hàng hoá
Câu 19: Biểu hiện của giá trị hàng hoá gì?
a. Thoả mãn nhu cầu b. Trao đổi c. Thu nhiều tiền i
Câu 20: Người ta trao đổi hàng hoá trên thị trường là dựa vào yếu tố nào sau đây?
a. Thời gian lao động biệt b. Thời gian lao động hội c. Cả 2
Câu 21: Điều kiện nào sau đây thì người sản xuất lãi?
a. Thời gian lao động biệt thấp hơn thời gian lao động hội.
b. Thời gian lao động biệt bằng thời gian lao động hội.
c. Thời gian lao động biệt cao hơn thời gian lao động hội.
Câu 22: Những vật phẩm nào sau đây hàng hoá?
a. Đất đai b. Lúa, gạo c. Thịt, d. Quần, áo, vải e. b,c,d đúng.
Câu 23: Việc trao đổi hàng hoá trên thị trường thực chất trao đổi
a. Giá trị sử dụng b. Giá trị
Câu 24: Trao đổi hàng hoá trên thị trường ph thuộc vào

500 câu hỏi môn Giáo dục công dân

Giáo dục công dân là môn học được Bộ GD&ĐT đưa vào đề thi THPT quốc gia 2018 dưới hình thức trắc nghiệm tích hợp với sử và địa. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều tài liệu tham khảo dành cho môn thi này. Vì vậy, VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo bộ 500 câu hỏi môn Giáo dục công dân để ôn thi THPT Quốc gia được tốt nhất.

500 câu hỏi môn GDCD bậc THPT

Câu 1. Hoạt động nào sau đây là trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người?

a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất.
b. Hoạt động chính trị - xã hội.
c. Hoạt động thực nghiệm khoa học.
d. Hoạt động giáo dục.

Câu 2. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

a. Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người.
b. Dân số của mỗi nước là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và cơ sở của mỗi nước.

Câu 3. Điền vào chỗ trống lựa chọn các số thứ tự cho phù hợp.

Sản xuất vật chất là sự (1).........của con người vào tự nhiên, biến đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các (2).........Phù hợp với (3).........của mình.

a. Nhu cầu       b. Tác động         c. Sản phẩm

Câu 4: Sức lao động gồm các yếu tố: Thể lực, trí lực, thói quen làm việc.

a. Đúng          b. Sai

Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đay khi nói về sức lao động.

a. Sức lao động là yếu tố quan trọng
b. Sức lao động là yếu tố quyết định.
c. Cả 2 ý kiến trên.

Câu 6: Sắp xếp các đối tượng lao động sau đây cho phù hợp (Đánh dấu x vào cột tương ứng)

Yếu tố của giới tự nhiên

Loại có sẵn

Loại đã có sự tác động của lao động

- Gỗ trong rừng

- Quặng trong lòng đất

- Đất đai

- Muông thú trong rừng

- Xi măng

- Bông để kéo sợi

 

 

Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

a. Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tuyệt đối.
b. Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tương đối.
c. Cả 2 ý kiến trên điều sai.

Câu 8: Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng.

1. Đối tượng lao động.

a. Cày cuốc

2. Tư liệu sản xuất

b. Gỗ trong rừng

3. Tư liệu lao động.

c. Người lao động

4. Sức sản xuất.

d. Bến cảng

Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây.

a. Sự phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.
b. Sự phát triển kinh tế là dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí.
c. Cả 2 ý kiến trên điều đúng.

Câu 10: Điền vào chỗ trống một trong những từ sau đây:

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X nêu rõ: "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những...... quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước''.

a. Yếu tố         b. Động lực           c. Vấn đề

Câu 11: Em đồng ý với các tình huống nào sau đây:

a. Trong quá trình sản xuất người ta chỉ quan tâm đến sức lao động.
b. Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến việc gia tăng dân số.
c. Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Câu 12: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây:

a. Sản xuất vật chất là giúp cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
b. Sản xuất của cải vật chất là mang tính thương mại.
c. Sản xuất của cải vật chất là làm giàu cho một đất nước nói riêng.

Câu 13: Vai trò của kinh tế đối với xã hội.

a. Kinh tế là cơ sở, tiền đề cho xã hội phát triển.
b. Kinh tế là phương tiện để cho xã hội phát triển.
c. Cả 2 ý kiến trên.

Câu 14: Tăng trưởng kinh tế của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2006 là:

a. 7,84%         b. 8%          c. 7,5%

Câu 15: Đặc điểm của nền kinh tế tự nhiên là:

a. Hình thức sản xuất tự cung, tự cấp.
b. Sản phẩm để thoả mãn nhu cầu.
c. Phản ánh trình độ kém phát triển của sản xuất
d. Dựa vào kinh nghiệm và lệ thuộc thiên nhiên.

Câu 16: Đặc điểm của nền kinh tế hàng hoá là:

a. Sản phẩm làm ra để bán
b. Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Câu 17: Kinh tế hàng hoá chỉ ra đời và tồn tại trong các điều kiện

a. Sự phân công lao động          b. Chế độ tư hữu
c. Bóc lột công nhân làm thuê       d. Cả 3 ý kiến trên.

Câu 18: Hàng hoá có những thuộc tính nào sau đây:

a. Giá trị sức lao động tạo ra hàng hoá.
b. Giá trị sử dụng và giá cả
c. Giá trị hàng hoá và chất lượng của hàng hoá

Câu 19: Biểu hiện của giá trị hàng hoá là gì?

a. Thoả mãn nhu cầu         b. Trao đổi        c. Thu nhiều tiền lãi

Câu 20: Người ta trao đổi hàng hoá trên thị trường là dựa vào yếu tố nào sau đây?

a. Thời gian lao động cá biệt       b. Thời gian lao động xã hội        c. Cả 2

Câu 21: Điều kiện nào sau đây thì người sản xuất có lãi?

a. Thời gian lao động cá biệt thấp hơn thời gian lao động xã hội.
b. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội.
c. Thời gian lao động cá biệt cao hơn thời gian lao động xã hội.

Câu 22: Những vật phẩm nào sau đây là hàng hoá?

a. Đất đai     b. Lúa, gạo     c. Thịt, cá     d. Quần, áo, vải     e. b, c, d đúng.

Câu 23: Việc trao đổi hàng hoá trên thị trường thực chất là trao đổi

a. Giá trị sử dụng       b. Giá trị

Câu 24: Trao đổi hàng hoá trên thị trường phụ thuộc vào

a. Cung - cầu     b. Giá cả      c. Chất lượng hàng hoá      d. Cả 3 ý kiến trên.

Câu 25: Người sản xuất bán hàng theo đúng giá trị thì không có lãi.

a. Đúng         b. Sai

Đánh giá bài viết
6 5.485
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm