56 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2

25 11.482
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn ph
1
56 đề tự luyện môn Toán lớp 2
ĐỀ 1
Bài 1(2đ): Tính nhanh
a. 12 + 16 +28 + 24 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =
b. 36+ 25 + 64 + 75 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =
Bài 2(3đ): Tìm x
a. x + 16 = 48
b. 25 + x = 60 + 7
Bài làm
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Bài 3(3đ): Nhà Huệ một đàn vịt, sau khi mẹ bán hết 19 con thì còn lại 25 . Hỏi
đàn vịt nhà Huệ trước khi bán bao nhiêu con ?
Bài làm
.......................................
................................
...................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Bài 4(2đ): Hình vẽ bên bao nhiêu tam giác? Kể tên các hình đó.
………………………… A
………………………..
B D E C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn ph
2
ĐỀ 2
Bài 1(2đ): Tính nhanh
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 =
= (….. + …..) + (…. + …..) + (….. + …..) + (…. + …..) +
= …… + …… + ……. + …… + …… =
Bài 2(3đ): Tìm y
a. y + 7 = 19 1
b. 14 + y = 12 +6
Bài làm
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Bài 3(3đ): Lan nuôi được 7 con gà, Hồng nuôi nhiều hơn Lan 8 con.Hỏi Hồng nuôi
được bao nhiêu con gà?
Bài làm
.......................................
................................
...................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Bài 4(2đ): Hình vẽ dưới đây bao nhiêu hình chữ nhật? Kể tên các hình đó .
A H B
F G
D C
K
…………………………
………………………..
P
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn ph
3
ĐỀ 3
Bài 1(2đ): Tính nhanh
3 + 4 + 5 + 6 + 14 + 15 + 16 + 17
Bài 2(3đ): Tìm x
a. x + 28 = 81
b. 41 + x = 60 + 1
Bài 3(2đ):
a. Viết số lớn nhất một chữ số .
b. Viết số nhất có một chữ số .
Bài 4(3đ): Hình vẽ dưới đây bao nhiêu hình tứ giác? K tên các hình đó.
A P B
D C
M N
ĐỀ 4
Bài 1(2đ): Tính nhanh: 26 + 37 + 14 + 23
Bài 2(3đ): Tìm x
a. x + 25 = 82
b. 62 + x = 90 + 2
Bài 3(3đ): hai đàn ,đàn thứ nhất có 48 con ,đàn thứ hai ít n đàn thứ
nhất 24 con .Hỏi đàn thứ hai bao nhiêu con bò?
Bài 4(2đ): Hình vẽ dưới đây bao nhiêu hình tam giác ,tứ giác? Kể tên các hình đó.
B
A
D C
ĐỀ 5
Bài 1(2đ): Tính nhanh: a. 32 + 16 + 28 + 24 b. 35 + 13 + 25 + 27
Bài 2(3đ) : Tìm x: a. x 24 =15 + 3 b.x 26 = 48- 3
Bài 3(3đ): Tìm tổng của hai số , biết số hạng thứ nhất 28 số hạng thứ hai số
liền sau của số hạng thứ nhất .
Bài 4(2đ): Hình vẽ dưới đây bao nhiêu hình tứ giác? K tên các hình đó.
A I B
H
D H C
ĐỀ 6
Bài 1(2đ) : Viết thêm ba số vào dãy số sau
a. 12 , 15 , 18 , 21,...,….,….

Bộ đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2

56 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

56 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 dành cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
25 11.482
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm