6 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

48 6.261
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 4 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Test 01
I. Look and Write [Nhìn tranh viết]
1........................ 2. ....................... 3. ......................4. .......................
5. ....................... 6. ....................... 7. ....................... 8. .......................
9........................ 10. ....................... 11. .......................12. .......................
13. ....................... 14. ....................... 15. .......................16. ....................…
Key: 1. Cook meal 2. Play on the beach/ Play with sand 3. Play badminton 4. Collect stamp
5. Watch TV/ television 6. Play table tennis 7. Fly the kite 8. Play volleyball
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
9. Take a photo 10. Go to the library 11. Play the piano 12. Skip rope
13. go swimming/ swim 14. Play chess 15. Play the guitar 16. Ride a bike
II. Read and match [Đọc Nối]
1. What class is he in?
a. Math, English and Music.
2. Can you sing?
b. I have it on Tuesday and Friday.
3. What subjects do you have today?
c. No, I don’t.
4.Where were you yesterday?
d. I was on the beach with my
friend.
5. What is your hobby?
e. Tony’s birthday is in April.
6. What does she do on Monday?
f. Tom is from England.
7. What’s the date today?
g. It’s the thirtieth of August .
8. Where is Tom from?
h. She is Japanese.
9. What can he do?
i. He’s in class 4A.
10. When’s Tony’s birthday?
j. She likes making puppets .
11. What is her nationality?
k. He watches TV.
12.When do you have English?
l. No, I can’t.
13. Do you like playing football?
m. He can sing.
14. What does your father do in the
evening?
n. She goes to the English Club.
15. What does she like doing?
O. My hobby is collecting stamps.
Key: 1. i 2. l 3. a 4. d 5. o 6. n 7. g 8. f 9. m 10. e 11. h 12. b 13. c 14. k 15. j
III. Choose the best answer [Chọn đáp án đúng]
1. What is your name?
My ______ is Tom.
A. name B. nam C. nice D. nine
2. How are you?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I ____ fine, thank you. And you?
A. are B. am C. is D. in
3. How old are you?
I am _____ years old.
A. a B. an C. nine D. one
4. Where ______ you from?
I am from America.
A. am B. do C. is D. are
5. What nationality are you?
I __________ Vietnamese.
A. to B. are C. am D. is
6. What day is it today?
It is _______ .
A. one day B. Tuesday C. Three days D. Two days
7. What __________ you do on Monday?
I read books in the morning.
A. do B. does C. is D. am
8. What is the ______ today?
It is the first of September.
A. do B. date C. today D. to
9. When is _____ birthday?
It is on the ninth of June.
A. you B. we C. your D. they

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 4 khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì sắp tới.

Trên đây là toàn bộ nội dung bộ 6 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh bổ ích khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ...

Đánh giá bài viết
48 6.261
Đề thi học kì 1 lớp 4 Xem thêm