60 câu hỏi trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime

Trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime

60 câu hỏi trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime đi kèm là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa giúp các bạn có thể tự kiểm tra kiến thức phần Polime và Vật liệu Polime - phần kiến thức dễ ăn điểm, luôn có mặt trong đề thi đại học môn Hóa các năm gần đây.

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Câu 1: Nilon–6,6 là một loại

A. tơ visco.

B. tơ poliamit.

C. polieste.

D. tơ axetat.

Câu 2: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE.

B. amilopectin.

C. PVC.

D. nhựa bakelit.

Câu 3: Tên gọi của polime có ký hiệu PVC là

A. poli vinylclorua.

B. poli vinylclo.

C. poli(vinyl clorua).

D. poli (vinyl) clorua.

Câu 4: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

A.CH2=C(CH3)-CH=CH2,C6H5CH=CH2.

B.CH2=CH-CH=CH2,C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

D. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.

Câu 5: Polime có CT [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?

A. Chất dẻo.

B. Cao su.

C. Tơ nilon.

D. Tơ capron.

Câu 6: Cho các chất sau: NH2CH2COOH, HOOC-CH2-CH2OH, C2H5OH, CH2=CHCl. Số hợp chất tham gia phản ứng trùng ngưng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá:

60 câu hỏi trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime

Biết số nguyên tử C trong phân tử A1 ít hơn trong phân tử A2 là 1 nguyên tử. Các chất A2 và A4 có thể lần lượt là

A. propen và anđehit acrylic.

B. axetilen và axit axetic.

C. axetilen và axit acrylic.

D. etan và etyl axet

Câu 9: Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo thành từ các ancol bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh có cùng CTPT C6H14O?

A. 6.

B. 8.

C. 7.

D. 9.

Câu 10: Từ amino axit có CT phân tả C3H7NO2 có thể tạo ra được bao nhiêu polime khác nhau?

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 224,0.

B. 286,7.

C. 358,4.

D. 448,0.

Câu 12: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152.

B. 121 và 114.

C. 113 và 114.

D. 121 và 152.

Câu 13: Khi clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,18% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo là

A. 1,5.

B. 3.

C. 2.

D. 2,5.

Câu 14: Từ 150 kg metyl metacrylat có thể điều chế được m kg thủy tinh hữu cơ (plexiglas) với hiệu suất 90%. Giá trị của m là

A. 135n.

B. 150.

C. 135.

D. 150n.

Câu 15: Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có bao nhiêu mắt xích?

A. 3.1023.

B. 4.1021.

C. 3.1021.

D. 3.1024.

Câu 16: Monome dùng để điều chế polime trong suốt không giòn (thuỷ tinh hữu cơ) là

A. CH2 = C(CH3) – COOCH3.

B. CH2 = CH – COOCH3.

C. CH2 = CH – CH3.

D. CH3COOCH = CH2.

Câu 17: Để tổng hợp polime, người ta không thể dùng

A. Phản ứng trùng hợp.

B. Phản ứng trùng ngưng.

C. Phản ứng đồng trùng hợp.

D. Phản ứng xà phòng hóa.

Câu 18: Nhóm các chất nào sau đây đều là polime thiên nhiên?

A. Cao su thiên nhiên, PVC, xenlulozơ, protit.

B. Cao su thiên nhiên, xenlulozơ, tơ tằm, tinh bột.

C. Cao su buna, PVC, xenlulozơ, nilon-6,6.

D. Nhựa P.E, PVC, cao su buna, nilon-6,6.

Câu 19: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại từ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ axetat.

B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 20: Tìm khái niệm đúng trong các khái niệm sau

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

B. Monome và mắc xích trong phân tử polime chỉ là một.

C. Cao su là polime thiên nhiên của isopren.

D. Sợi xelulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng.

Câu 21: Tơ nilon–6,6 là

A. Hexacloxyclohexan.

B. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin.

C. Poliamit của axit ε aminocaproic.

D. Polieste của axit adilic và etylenglycol

Câu 22: Polime thu được từ propen là

A. . (-CH2-CH2-)n

B. (-CH2-CH2-CH2-)n

C. 60 câu hỏi trắc nghiệm polime

D. (-CH2-CH2-CH2-CH2)n

Câu 23: NH2(CH2)5COOH điều chế ra polime bằng phản ứng

A. trùng hợp.

B. trùng ngưng.

C. đồng trùng hợp.

D. đồng trùng ngưng.

Câu 24: Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng

A. trùng hợp.

B. trùng ngưng.

C. đồng trùng hợp.

D. đồng trùng ngưng.

Câu 25: Cho các công thức sau:

X: [-CH2-(CH2)6-CO-]

Y: [-NH-(CH2)5-CO-]

Z: [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]

Công thức của tơ nilon là

A. Z.

B. Y và Z.

C. X và Z.

D. X, Y, Z.

Câu 26: Polistiren không tham gia loại phản ứng nào sau đây?

A. giải trùng hợp.

B. với Cl2/ánh sáng.

C. với dd NaOH.

D. với Cl2/Fe.

Câu 27: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. propen.

B. stiren.

C. toluen.

D. Isopren.

Câu 28: Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. Phenol và fomanđehit.

B. Buta-1,3-đien và stiren.

C. Axit ađipic và hexametylen điamin.

D. Axit terephtalic và etylenglicol.

Câu 29: Phản ứng nào phân cắt mạch cacbon của polime?

A. cao su thiên nhiên cộng HCl.

B. Poli(vinyl axetat) thủy phân trong môi trường kiềm.

C. Thủy phân nilon-6 trong môi trường axit.

D. Thủy phân poli(metyl metacrylat) trong môi trường kiềm.

Câu 30: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. tơ capron.

B. tơ nilon-6,6.

C. tơ visco.

D. tơ tằm.

Mời tham gia Thi và Tải đề thi THPT Quốc gia MIỄN PHÍ

Link đề thi trực tuyến:

Môn Văn Môn Lý Môn Hóa Môn Sinh Môn Anh
Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí Link thi thử miễn phí

Link tải tài liệu thi thử THPT Quốc gia 2019 MIỄN PHÍ:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây 60 câu hỏi trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa Học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Sinh học 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
10 26.045
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm