Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1 214

Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ - Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực ngày 07/07/2016, hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13. Nội dung chi tiết của Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ mời các bạn tham khảo.

Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Mẫu báo cáo nhanh tai nạn lao động chết người

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2533/LĐTBXH-ATLĐ
V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN
theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật An toàn, vệ sinh lao động) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu để ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động về các nội dung liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong khi chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bắt buộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với người đang hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN; người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện trước ngày 01/7/2016:

a) Về điều kiện, mức hưởng, hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ TNLĐ, BNN ban hành trước ngày 01/7/2016.

b) Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN: Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nếu Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/7/2016 xác định mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ.

2. Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong, ra viện từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 trở đi:

a) Về điều kiện, mức hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Thực hiện theo quy định tại các Điều: 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 và 54 của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà thời gian nghỉ từ ngày 01/7/2016 trở đi thì mức hưởng được tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

b) Về hồ sơ, thời hạn giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN

Thực hiện theo quy định tại các Điều: 57, 58, 59, 60 và 61 của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó lưu ý hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN không yêu cầu đơn vị sử dụng lao động cung cấp các thành phần hồ sơ không có trong quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật an toàn vệ sinh lao động; văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động thực hiện theo mẫu hiện hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

c) Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN: Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp khám giám định (bao gồm khám giám định lần đầu, khám giám định tái phát, khám giám định tổng hợp) thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN nếu Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa từ ngày 01/7/2016 trở đi xác định mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Văn phòng Chính phủ;
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • UBND các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;
  • Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;
  • Lưu: VT, PC, ATLĐ. 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

Đánh giá bài viết
1 214
Lao động - Tiền lương Xem thêm