Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again

3 3.897

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 1

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 1: Nice to see you again cung cấp cho các em những dạng bài tập tiếng Anh mới nhất cho học sinh lớp 4 giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh. 

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

Ex1. Complete these sentences:

night           again           good           tomorrow

1. Nice to see you .......................

2. ......................morning, Miss Hien.

3. See you .....................

4. Good ..................

Đáp án: 1. again; 2. good; 3. tomorrow; 4. night

Ex 2. Read and match

1. Good morning, class.

2. How are you, Mai?

3. Goodbye, Miss Hien.

4. Nice to see you again

5. Good night

A. Nice to see you, too.

B. Bye, Hoa. See you tomorrow.

C. Good night.

D. Good morning, Miss Hien.

E. I'm very well, thank you.

Đáp án: 1 - D; 2 - E; 3 - B; 4 - A; 5 - C

Ex 3. Put the work in order.

1.To/ see/ you/ again/ nice/ ./ => ...............................................................................

2. Later/ you/ ./ see =>.................................................................................

3. I/./ well/ very/ am => ................................................................................

4. Are/ how/ you/ ? => ...............................................................................

Đáp án:

1. Nice to see you again. 

2. See you later.

3. I am very well. 

4. How are you?

Ex 4. Read and complete

Thanks         fine        afternoon        hi           how

Nam: Good 1. ..................., Miss Hien.

Miss Hien: 2. .........................., Nam. 3. ..................are you?

Nam: I'm 4. ........................, thank you. And you?

Miss Hien: Fine, .5. .........................

Đáp án: 1. afternoon; 2. hi; 3. How; 4. fine; 5. thanks

Ex 5. Read and circle the correct answer.

Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.

1. Is Le Nam a primary pupil?

2. Is his school in Ha Noi?

3. Is his school small?

4. Is Linda his friend?

A. Yes, he is B. No, he isn't

A.Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, he is B. No, he isn'

Đáp án: 1. A; 2. A; 3. B; 4. A

Unit 1: NICE TO SEE YOU AGAIN (2)

EX 1: Complete the sentences:

1. N__c__ t__ se__ __o__ a__a__n .

2. __oo__ m__ __ni__ __ .

3. G__ __ __ e__e__i__g .

4. G__ __ d a__t__r__oo__

5. G__ o__ n__ __ht

Đáp án:

1. Nice to see you again. 

2. Good morning.

3. Good evening.

4. Good afternoon.

5. Good night.

EX 2: Reorder these words to make a complete sentence:

1. to/ you/ see/ nice/ again

_________________________________________

2. morning/ good/ teacher

_________________________________________

3. you/ tomorrow/ see

_________________________________________

4. later/ see/ you

_________________________________________

5. am/ Vietnam/ I/ from

_________________________________________

6. Mai/ are/ you/ how/?

_________________________________________

7. to/ too/ nice/ you/ see

_________________________________________

8. am/ well/ I/ very

_________________________________________

Đáp án:

1. Nice to see you again. 

2. Good morning teacher. 

3. See you tomorrow. 

4. See you later. 

5. I am from Vietnam.

6. How are you Mai?

7. Nice to see you, too. 

8. I am very well. 

EX 3: Translate into Vietnamese:

Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................

Đáp án: 

Xin chào tôi tên là Ming. Tôi đến từ Huế. Tôi học tại trường tiểu học Quang Trung. Nó thì to và mới. Tôi có rất nhiều người bạn. Quân, Phong, Hoa, Lan là những người bạn của tôi. 

EX 4: Complete these sentences:

1. ____________ morning, Hoa.

2. How _______ you, Mai?

3. ___ am ___________ well.

4. _______ to see _______again.

5. ___________ _____________ tomorrow.

6. See ____________ later.

Đáp án: 

1. Good morning, Hoa. 

2. How are you, Mai?

3. I am very well. 

4. Nice to see you again.

5. See you tomorrow. 

6. See you later.

EX 5: Complete these sentences:

1. They go to school in the _____________

2. Good_________. See you ___________

3. Nice to meet _________, __________

Đáp án:

1. They go to school in the morning. 

2. Goodbye. See you later. 

3. Nice to meet you, too. 

EX 6: Choose the correct answer:

1. I watch a moon in the ____________

A. Morning           B. evening

2. My mother goes to market in the __________

A. Morning           B. evening

3. Nice to meet __________

A. You              B. your

4. The _________ is very hot in the summer

A. Sun              B. moon

Đáp án: 1. B; 2. A; 3. A; 4. A

EX 7: Match:

1. Hello, I’m Linda.

A. Good night daughter!

2. Good morning class!

B. Hi Linda! My name is Nam.

3. Good night dad!

C. Bye son!

4. Hi Quan. How are you?

D. Good morning teacher!

5. Goodbye mum!

E. Hi Lan. Fine, thanks!

Đáp án: 1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C

EX 8: Read and circle:

Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. She is a beautiful woman. When our lessons finish, she says “Goodbye, class”.

1. I go to school ____________ in the morning

A. From 6.30 to 10.30           

B. from 7.30 to 11.30

2. My classroom is very ____________

A. Big                       

B. small

3. When my teacher comes into the classroom, everybody stands up and say “_______________”

A. Good morning teacher        

B. hello teacher

4. My teacher is _______

A. a lovely woman             

B. a beautiful woman

5. When our lessons finish, our teacher says “______________”

A. Goodbye class              

B. good night mum

Đáp án: 1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - A

EX 9: Complete the dialogue:

1. Mai: Hello, my __________ is Mai.

Lan: ___________, Mai. I’m ___________. How _______you?

Mai: I ________ fine, thanks. And _________?

Lan: ____________, thanks.

2. Mai: Good afternoon, Miss Trang.

Miss Trang: _____________Mai, _________________________?

Mai: I’m fine, thank you. How ________________?

Miss Trang: ______________, thanks. Goodbye.

 

Đánh giá bài viết
3 3.897

Video đang được xem nhiều

Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm