Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again

Bài tập Unit 1 lớp 4 Nice to see you again

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again có đáp án cung cấp cho các em những dạng bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

* Xem thêm: Hướng dẫn học Unit 1 lớp 4 chi tiết tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again FULL

Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 1)

Ex1. Complete these sentences:

night; again; good; tomorrow;

1. Nice to see you .......................

2. ......................morning, Miss Hien.

3. See you .....................

4. Good ..................

Ex 2. Read and match

1. Good morning, class.

2. How are you, Mai?

3. Goodbye, Miss Hien.

4. Nice to see you again

5. Good night

A. Nice to see you, too.

B. Bye, Hoa. See you tomorrow.

C. Good night.

D. Good morning, Miss Hien.

E. I'm very well, thank you.

Ex 3. Put the work in order.

1.To/ see/ you/ again/ nice/ ./ => ...............................................................................

2. Later/ you/ ./ see =>.................................................................................

3. I/./ well/ very/ am => ................................................................................

4. Are/ how/ you/ ? => ...............................................................................

Ex 4. Read and complete

Thanks fine afternoon hi how

Nam: Good 1. ..................., Miss Hien.

Miss Hien: 2. .........................., Nam. 3. ..................are you?

Nam: I'm 4. ........................, thank you. And you?

Miss Hien: Fine, .5. .........................

Ex 5. Read and circle the correct answer.

Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.

1. Is Le Nam a primary pupil?

2. Is his school in Ha Noi?

3. Is his school small?

4. Is Linda his friend?

A. Yes, he is B. No, he isn't

A.Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, he is B. No, he isn'

EX 6: Complete the sentences:

1. N__c__ t__ se__ __o__ a__a__n .

2. __oo__ m__ __ni__ __ .

3. G__ __ __ e__e__i__g .

4. G__ __ d a__t__r__oo__

5. G__ o__ n__ __ht

EX 7: Reorder these words to make a complete sentence:

1. to/ you/ see/ nice/ again

_________________________________________

2. morning/ good/ teacher

_________________________________________

3. you/ tomorrow/ see

_________________________________________

4. later/ see/ you

_________________________________________

5. am/ Vietnam/ I/ from

_________________________________________

6. Mai/ are/ you/ how/?

_________________________________________

7. to/ too/ nice/ you/ see

_________________________________________

8. am/ well/ I/ very

_________________________________________

EX 8: Translate into Vietnamese:

Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................

EX 9: Complete these sentences:

1. ____________ morning, Hoa.

2. How _______ you, Mai?

3. ___ am ___________ well.

4. _______ to see _______again.

5. ___________ _____________ tomorrow.

6. See ____________ later.

EX 10: Complete these sentences:

1. They go to school in the _____________

2. Good_________. See you ___________

3. Nice to meet _________, __________

EX 11: Choose the correct answer:

1. I watch a moon in the ____________

A. Morning

B. evening

2. My mother goes to market in the __________

A. Morning

B. evening

3. Nice to meet __________

A. You

B. your

4. The _________ is very hot in the summer

A. Sun

B. moon

EX 12: Match:

1. Hello, I’m Linda.

A. Good night daughter!

2. Good morning class!

B. Hi Linda! My name is Nam.

3. Good night dad!

C. Bye son!

4. Hi Quan. How are you?

D. Good morning teacher!

5. Goodbye mum!

E. Hi Lan. Fine, thanks!

EX 13: Read and circle:

Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. She is a beautiful woman. When our lessons finish, she says “Goodbye, class”.

1. I go to school ____________ in the morning

A. From 6.30 to 10.30

B. from 7.30 to 11.30

2. My classroom is very ____________

A. Big

B. small

3. When my teacher comes into the classroom, everybody stands up and say “_______________”

A. Good morning teacher

B. hello teacher

4. My teacher is _______

A. a lovely woman

B. a beautiful woman

5. When our lessons finish, our teacher says “______________”

A. Goodbye class

B. good night mum

EX 14: Complete the dialogue:

1. Mai: Hello, my __________ is Mai.

Lan: ___________, Mai. I’m ___________. How _______you?

Mai: I ________ fine, thanks. And _________?

Lan: ____________, thanks.

2. Mai: Good afternoon, Miss Trang.

Miss Trang: _____________Mai, _________________________?

Mai: I’m fine, thank you. How ________________?

Miss Trang: ______________, thanks. Goodbye.

ĐÁP ÁN

Ex1. Complete these sentences:

1 - again; 2 - good; 3 - tomorrow; 4 - night;

Ex 2. Read and match

1 - D; 2 - E; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

Ex 3. Put the work in order.

1 - Nice to see you again.

2 - See you later.

3 - I am very well.

4 - How are you?

Ex 4. Read and complete

1 - afternoon; 2 - hi; 3 - How; 4 - fine; 5 - thanks;

Ex 5. Read and circle the correct answer.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

EX 6: Complete the sentences:

1. Nice to see you again.

2. Good morning.

3. Good evening.

4. Good afternoon.

5. Good night.

EX 7: Reorder these words to make a complete sentence:

1. Nice to see you again.

2. Good morning teacher.

3. See you tomorrow.

4. See you later.

5. I am from Vietnam.

6. How are you Mai?

7. Nice to see you, too.

8. I am very well.

EX 8: Translate into Vietnamese:

Xin chào tôi tên là Ming. Tôi đến từ Huế. Tôi học tại trường tiểu học Quang Trung. Nó thì to và mới. Tôi có rất nhiều người bạn. Quân, Phong, Hoa, Lan là những người bạn của tôi.

EX 9: Complete these sentences:

1. Good morning, Hoa.

2. How are you, Mai?

3. I am very well.

4. Nice to see you again.

5. See you tomorrow.

6. See you later.

EX 10: Complete these sentences:

1. They go to school in the morning.

2. Goodbye. See you later.

3. Nice to meet you, too.

EX 11: Choose the correct answer:

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - A;

EX 12: Match:

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

EX 13: Read and circle:

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

EX 14: Complete the dialogue:

1. Mai: Hello, my ___name__ is Mai.

Lan: ___Hi/ Hello__, Mai. I’m ___Lan____. How ___are___ you?

Mai: I __am__ fine, thanks. And ___you___?

Lan: ___Fine___, thanks.

2. Mai: Good afternoon, Miss Trang.

Miss Trang: __Good afternoon___ Mai, ___How are you___?

Mai: I’m fine, thank you. How ___about you____?

Miss Trang: ___Fine/ Very well___, thanks. Goodbye.

Trên đây là tổng hợp Bài tập Unit 1 lớp 4 Nice to see you again có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
52 16.577
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm