Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Tiếng Anh Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

Mời các bạn vào tham khảo Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới unit 8: What subjects do you have today? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn thực hành và nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của bài 8 đã được thầy cô giảng dạy trên lớp.

Ex 1: Give Vietnamese meaning of the word:

1. Late

2. Subject

3. Maths

4. IT (Information technology)

5. Music

6. Art

7. Vietnamese

8. Science

9. English

10. Favourite

11. PE (Physical Education)

12. History

13. Geography

14. Lesson

Ex 2: Translate into English:

1. Trường của tớ nằm ở quận Hoàn Kiếm.

..................................................................

2. Hôm nay bạn học môn gì?

..................................................................

3. Tớ học tiếng Việt và lịch sử vào thứ 3 và thứ 5.

..................................................................

4. Môn học yêu thích của tớ là tin học.

..................................................................

5. Sở thích của bạn là gì?

..................................................................

Ex 3: Look at the timetable and tell others what you have each day:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Maths

Art

PE

English

PE

Vietnamese

History

Geography

Music

Maths

English

Science

Vietnamese

IT

English

1. ................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. ...................................................................

5. ...................................................................

6. ...................................................................

Ex 4: Odd one out:

1. a. Maths

b. IT

c. favourite

d. Science

2. a. green

b. black

c. yellow

d. colour

3. a. have

b. has

c. do

d. swing

4. a. morning

b. swimming

c. cooking

d. dancing

5. a. Thursday

b. Monday

c. yesterday

d. Sunday

6. a. five

b. fifth

c. third

d. first

7. a. on

b. collect

c. in

d. to

8. a. my

b. I

c. her

d. his

9. a. stamp

b. model

c. make

d. toy

10. a. bike

b. kite

c. boat

d. sail

11. a. two

b. three

c. nine

d. second

12. a. does

b. have

c. goes

d. has

13. a. month

b. year

c. large

d. day

14. a. art

b. subject

c. Music

d. English

15. a. school

b. teacher

c. mother

d. brother

16. a. new

b. colour

c. big

d. old

17. a. timetable

b. sing

c. collect

d. sail

18. a. today

b. tomorrow

c. yesterday

d. Tuesday

19. a. fine

b. good

c. hot

d. skate

20. a. toy

b. car

c. collect

d. doll

Ex 5: Fill in the blank with a suitable word:

1. My ............................... subjects are Maths and English.

2. We have IT and PE ............................... Thursday and Friday.

3. They are ............................... badminton.

4. What do you like ............................... ? – I like ............................... stamps.

5. What is your ............................... ? – I like swimming and sailing a boat.

6. Taking ............................... is my hobby.

7. What do you have today? – I ............................... Music, Vietnamese and History.

8. She likes ............................... models.

9. He goes ............................... school from Monday to Friday.

10. What ............................... do you have on Tuesday? – I have Maths, Science, and Music.

11. Phong and I study in the same ............................... . It’s Nguyen Hue Primary School.

12. It’s on Nguyen Du ............................... .

13. I really ............................... a penfriend.

14. I’m planting a new ............................... .

15. We’re ............................... for school. Let’s run.

Ex 6: Find and correct the mistake:

1. She have Maths, Art and English.

2. I like play chess and table tennis.

3. My mother cans cook very well.

4. My friends like take photographs very much.

5. She doesn’t has Science on Tuesday.

6. We’re late to school. Let’s run.

7. Music and Art is my favourite subjects.

8. IT is physical education.

9. When do he have Science? He has it on Monday and Wednesday.

10. I am a pupil on Quang Trung Primary School.

ĐÁP ÁN

Ex 1: Give Vietnamese meaning of the word:

1. Late

Muộn/ trễ

2. Subject

môn học

3. Maths

môn Toán

4. IT (Information technology)

môn Tin học

5. Music

môn Âm nhạc

6. Art

môn Mỹ Thuật

7. Vietnamese

môn Tiếng Việt

8. Science

môn Khoa học

9. English

môn tiếng Anh

10. Favourite

yêu thích

11. PE (Physical Education)

môn Thể Dục

12. History

môn Lịch sử

13. Geography

môn Địa Lý

14. Lesson

Bài học

Ex 2: Translate into English:

1 - My school is in Hoan Kiem district.

2 - What subjects do you have today?

3 - I have Vietnamese and History on Tuesday and Thursday.

4 - My favorite subjejct is IT.

5 - What is your hobby?

Ex 3: Look at the timetable and tell others what you have each day:

- On Monday, I have Maths, Vietnamese and English.

- On Tuesday, I have Art, History and Science.

- On Wednesday, I have PE, Geography and Vietnamese.

- On Thursday, I have English, Music and IT.

- On Friday, I have PE, Maths and English.

Ex 4: Choose the odd one out.

1. C 2. D 3. B 4. A 5. C 6. A 7. B 8. B 9. C 10. D
11. D 12. B 13. C 14. B 15. A 16. B 17. A 18. D 19. D 20. C

Ex 5: Fill in the blank with a suitable word:

1 - favorite

2 - on

3 - playing

4 - doing - collecting

5 - hobby

6 - photographs

7 - have

8 - making

9 - to

10 - subjects

11 - school

12 - street

13 - like

14 - tree

15 - late

Ex 6: Find and correct the mistake:

1 - have thành has

2 - play thành playing

3 - cans thành can

4 - take thành taking

5 - has thành have

6 - to thành for

7 - is thành are

8 - IT thành PE

9 - do thành does

10 - on thành at

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 8 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 4.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm