Bài tập câu bị động dạng cơ bản trong tiếng Anh có đáp án

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
PASSIVE VOICE
Chuyn các câu sau sang dng b động
1. John collects money.
....................................................................................................................................
2. Anna opened the window.
....................................................................................................................................
3. We have done our homework.
....................................................................................................................................
4. I will ask a question.
....................................................................................................................................
5. He can cut out the picture.
....................................................................................................................................
6. The sheep ate a lot.
....................................................................................................................................
7. We do not clean our rooms.
....................................................................................................................................
8. William will not repair the car.
....................................................................................................................................
9. Did Sue draw this circle?
....................................................................................................................................
10. Could you feed the dog?
....................................................................................................................................
11. He teaches English.
....................................................................................................................................
12. The child is eating bananas.
....................................................................................................................................
13. She is writing a letter.
....................................................................................................................................
14. The master punished the servant.
....................................................................................................................................
15. He was writing a book.
....................................................................................................................................
16. Who wrote this letter?
....................................................................................................................................
17. Somebody cooks meal every day.
....................................................................................................................................
18. He wore a blue shirt.
....................................................................................................................................
19. They are building a house.
....................................................................................................................................
20. I have finished the job.
....................................................................................................................................
21. I sent the report yesterday.
....................................................................................................................................
22. She bought a diamond necklace.
....................................................................................................................................
23. Somebody had stolen my purse.
....................................................................................................................................
PASSIVE VOICE áp án)
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Chuyn các câu sau sang dng b động
1. John collects money.
Money is collected by John.
2. Anna opened the window.
The window was opened by Anna.
3. We have done our homework.
Our homework has been done.
4. I will ask a question.
A question will be asked.
5. He can cut out the picture.
The picture can be cut out by him.
6. The sheep ate a lot.
A lot was eaten by the sheep.
7. We do not clean our rooms.
Our rooms are not cleaned.
8. William will not repair the car.
The car will not be repaired by William.
9. Did Sue draw this circle?
Was this circle drawn by Sue?
10. Could you feed the dog?
Could the dog be fed?
11. He teaches English.
English is taught by him.
12. The child is eating bananas.
Bananas are being eaten by the child.
13. She is writing a letter.
A letter is being written by her.
14. The master punished the servant.
The servant was published by the master.
15. He was writing a book.
A book was being written by him.
16. Who wrote this letter?
By whom was this letter written?
17. Somebody cooks meal every day.
Meal is cooked everyday.
18. He wore a blue shirt.
A blue shirt was worn by him.
19. They are building a house.
A house is being built.
20. I have finished the job.
The job has been finished.
21. I sent the report yesterday.
The report was sent yesterday.
22. She bought a diamond necklace.
A diamond necklace was bought by her.
23. Somebody had stolen my purse.
My purse had been stolen.
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Bài tập về câu Bị động trong tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các Bài tập câu bị động dạng cơ bản trong tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn hơn phần lý thuyết các bạn đã tìm hiểu và ghi nhớ. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
5 7.183
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm