Bài tập câu chủ động và bị động trong tiếng Anh (1)

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Câu ch động, bị động
Bài 1. ''What a beautiful shirt you're wearing!” "Thank you. It …....... especially for
me by my mother."
A. is made
B. has made
C. made
D. was made
Bài 2. I don't understand why the students didn't keep silent while the speech …......
A. has been made
B. was made
C. would be made
D. was being made
Bài 3. This is the first time I have seen this car. Where ….......?
A. did it make
B. did it made
C. was it make
D. was it made
i 4. Today, many serious childhood diseases …....... by early immunization.
A. are preventing
B. can prevent
C. prevent
D. can be prevented
Bài 5. Whole-gain food products …........ in most large supermarkets across the
United States and Canada.
A. now can purchase
B. can now be purchased
C. now to purchase
D. the purchase of which
Bài 6. All that rubbish will have to be ............. at once.
A. get rid of
B. got rid of
C. getting rid of
D. no answer is correct
Bài 7. "What happened to the postman?" "He ...................... to a new town to work.
A. has sent
B. was send
C. was sent
D. sent
Bài 8. Excuse me. Is this seat .................. ?
A. taking
B. took
C. occupy
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
D. taken
Bài 9. He was advised…………singing lessons.li
A. take
B. taken
C. taking
D. to take.
Bài 10. We're late. The film …...... by the time we get to the cinema.
A. will already start
B. will be already started
C. will already have started
D. will be starting
Bài 11. I still can not believe it. My bicycle …..... some minutes ago.
A. was stolen
B. was stealing
C. stolen
D. stole
Bài 12. Some funny things ….......... in class yesterday.
A. happened
B. were happened
C. happens
D. is happened
Bài 13. The children's arm was swollen because he .................. by a bee.
A. stung
B. had stung
C. had been stung
D. had being stung
Bài 14. I .................. with you on that subject.
A. am agree
B. am agreed
C. agreeing
D. agree
Bài 15. Many U.S automobiles .................. in Detroit, Michigan.
A. manufacture
B. have manufactured
C. are manufactured
D. are manufacturing
Bài 16. When I came, an experiment ….................. in the lab.
A. was being holding
B. has been held
C. was being held
D. has held
Bài 17. George is ….......... Lisa.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
A. marry with
B. marry to
C. married with
D. married to
Bài 18. Last night a tornado swept through Rockvill. It …........ everything in its path.
A. destroyed
B. was destroyed
C. was being destroyed
D. had been destroyed
Bài 19. Dynamite …..... by Alfred Bernard Nobel.
A. have been invented
B. invented
C. was invented
D. was being invented
Bài 20. …........ this work.......... before you went to Moscow?
A. Will/ have been done
B. Has/ been done
C. Will/ be done
D. Had/ been done
Bài 21. If you …....... about it, will you be able to answer?
A. are asked
B. ask
C. will be asked
D. asked
Bài 22. Do you believe that such a problem can …...............
A. solve
B. be solving
C. is solved
D. be solved
Bài 23. " Can't we do something about the situation?"- " Something …......... right
now."
A. is doing
B. is do
C. is being done
D. has been doing
Bài 24. Vitamin C ______ by the human body. It gets into the blood stream quickly.
A. absorbs easily
B. is easily absorbing
C. is easily absorbed
D. absorbed easily
Bài 25. "When can I have my car back?" "I think it'll ______ late this afternoon."
A. finish

Bài tập tiếng Anh về câu Chủ động, Bị động

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập câu chủ động và bị động trong tiếng Anh (1) được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn hơn phần lý thuyết các bạn đã tìm hiểu và ghi nhớ. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 2.477
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm