Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 2

24 11.022

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 20 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng chu vi hình tròn. Diện tích hình tròn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20: Chu vi hình tròn. Diện tích hình tròn – Đề số 2

Bài 1:

Hình tròn thứ nhất có đường kính bằng bán kính hình tròn thứ hai. Tỉ số phần trăm diện tích của hình tròn thứ nhất và hình tròn thứ hai là:

A. 20%

B. 25%

C. 40%

D. 50%

Bài 2:

Diện tích của một hình tròn là 50, 24cm, tính chu vi của hình tròn đó?

Bài 3:

Hình bên có bốn nửa hình tròn đường kính là cạnh của hình vuông ABCD. Biết cạnh của hình vuông ABCD là 4cm, tính diện tích phần đã tô đậm (hình bông hoa).

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Cho hình vuông ABCD cạnh 2cm. Hai hình tròn tâm A và tâm C cùng có bán kính 2cm. Tính diện tích phần đã tô đậm của hình vuông ABCD.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20

Bài 1:

Khoanh vào B.

Bài 2:

HD: Vì diện tích của hình tròn là 50,24cm2, nên tích hai bán kính của hình tròn đó là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm2)

Ta có 4 x 4 = 16. Vậy bán kính của hình tròn đó là 4cm.

Chu vi của hình tròn là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

Bài 3:

HD: Diện tích hình bông hoa bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích của các hình 1, 2, 3 và 4 (xem hình vẽ).

 Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình vuông ABCD là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Tổng diện tích của hình 2 và hình 4 bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích hai nửa hình tròn đường kính AD và BC. Tổng diện tích hai nửa hình tròn đường kính AD và BC bằng diện tích hình tròn đường kính 4cm (bán kính 2cm) và là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Tổng diện tích hình 2 và 4 là:

16 – 12,56 = 3,44 (cm2)

Tương tự, ta có tổng diện tích của hình 1 và hình 3 cũng bằng 3,44cm2.

Diện tích hình bông hoa (phần đã tô đậm) là:

16 – (3,44 + 3,44) = 9,12 (cm2)

Lưu ý: Có thể tính diện tích một cánh hoa (bằng tổng diện tích hai nửa cánh hoa) bằng cách lấy diện tích nửa hình tròn đường kính DC trừ đi diện tích hình tam giác ODC (xem hình vẽ). Hình tam giác ODC có đáy DC = 4crn và chiều cao OH = 2cm. Từ đó tính được diện tích cả bông hoa.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Diện tích phần tô đậm bằng diện tích hình vuông trừ đi tổng diện tích hình 1 và hình 2 (xem hình vẽ). Diện tích hình 2 bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi 1/4 diện tích hình tròn tâm A bán kính 2cm.

 Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình vuông ABCD là:

2 x 2 = 4 (cm2)

Diện tích hình 2 là:

4 – 2 x 2 x 3,14 : 4 = 0,86 (cm2)

Tương tự, ta có diện tích hình 1 cũng bằng 0,86 cm2.

Diện tích phần tô đậm là:

4 – (0,86 + 0,86) = 2,28 (cm2)

Đáp số: 2,28cm2.

 Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
24 11.022
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm