Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 5 - Đề 2 - Đoạn thẳng

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 5 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 5 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về đoạn thẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 5 - Đề 2: Đoạn thẳng

Bài 1.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

a) Trên hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng? Hãy kể tên các đoạn thẳng đó.

b) Kể tên các điểm trên hình vẽ thuộc tia DF.

c) Kể tên các điểm trên hình vẽ thuộc đoạn thẳng DF.

Bài 2. Xem hình vẽ bên.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

a) Kể tên các đoạn thẳng cắt tia Ox và các đoạn thẳng không cắt tia Ox.

b) Kể tên các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng OD và các đoạn thẳng không cắt đoạn thẳng OD.

Bài 3. Cho hai đoạn thẳng AB và CD như hình vẽ bên.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

a) Hãy vẽ tiếp bốn đoạn thẳng nữa có đầu mút là hai trong 4 điểm A, B, C và D.

b) Trên hình vừa vẽ, đoạn thẳng AD cắt những đoạn thẳng nào? Đoạn thẳng AC không cắt những đoạn thẳng nào?

Bài 4.

a) Vẽ hình thể hiện diễn đạt sau: đoạn thẳng AB không cắt đoạn thẳng CD, nhưng tia AB cắt tia CD tại điểm M nằm giữa C và D.

b) Trong hình vẽ trên, điểm M nằm ở vị trí nào trên tia AB (so với điểm A và B)?

Bài 5. Cho hai điểm P và Q. Tập hợp các điểm chung của tia PQ và tia QP là hình gì? Hãy gọi tên của hình đó.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 5 - Đề 2

Bài 1.

a) Có 6 đoạn thẳng là DE, DF, DG, EF, EG và FG.

b) Có 4 điểm thuộc tia DF là D, E, F và G.

c) Có 3 điểm thuộc đoạn thẳng DF là D, E và F.

Bài 2.

a) Có 5 đoạn thẳng cắt tia Ox là DF, DG, EF, EG và FG (chung giao điểm F); Có 1 đoạn thẳng không cắt tia Ox là DE.

b) Có 4 đoạn thẳng cắt đoạn thẳng OD là DE, DF, DG và OF (chung giao điểm O);

Có 3 đoạn thẳng không cắt đoạn thẳng OD là EF, EG và FG.

Bài 3.

a) Bốn đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm A, B, C, D được thể hiện ở hình vẽ bên.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

b) Đoạn thẳng AD cắt các đoạn thẳng AB, AC, DB, DC và BC. Đoạn thẳng AC không cắt đoạn thẳng BD.

Bài 4.

a) Vẽ đoạn thẳng CD, từ CD lấy M nằm giữa C và D. Vẽ đoạn thẳng AB thuộc tia Ax. Ax cắt CD tại M. Ta có hình sau:

 Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

b) Trong hình vẽ trên, điểm M nằm ở vị trí nào trên tia AB (so với điểm A và B)

Điểm M nằm ngoài A và B

Bài 5. Đoạn thẳng PQ.

Đánh giá bài viết
3 1.406
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm