Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 22 - Đề 1

1 675

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 22 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 22 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Số học - Chương 2 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 22 - Đề 1

Bài 1. Cho a < x < b với a, b, x ∈ Z. Trên trục số:

a) Điểm x nằm giữa điểm a và điểm b;

b) Điểm a nằm bên trái điểm x và điểm b;

c) Điểm x nằm bên trái điểm b và bên phải điểm a;

d) Cả ba câu trên đều đúng.

Tìm câu trả lời đúng trong các câu trên.

Bài 2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) A = 2x2 + x - 10 với x = -3.

b) B = -7.(x + 3)3 .|2x - 1| + 42 với x = -1.

Bài 3. Tìm các số nguyên x, biết:

a) -2.(x + 6) + 6.(x - 10) = 8 ;

b) -4.(2x + 9) - (-8x + 3) - (x + 13) = 0 ;

c) 7x.(2 + x) - 7x.(x + 3) = 14.

Bài 4. Tìm số nguyên x thỏa mãn: |2x - 2| - 3x + 1 = -2 (1)

Bài 5. Tìm các số nguyên n, biết: n + 1 là bội của n - 5.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 22

Bài 1. d) là câu trả lời đúng.

Bài 2.

a) Thay x = -3 vào biểu thức, ta có : A = 2. (-3)2 + (-3) - 10 = 5.

b) Thay x = - 1 vào biểu thức, ta có :

B = -7(+2)3.|2.(-1) -1| + 42 = -7.8. |-3| + 42 = -126.

Bài 3.

a) x = 20.

b) x = -52.

c) x = -2.

Hướng dẫn. 7x.(2 + x) - 7x.(x + 3) = 14 suy ra

7x. (2 + x - x - 3) = 14 hay -7x = 14, do đó x = -2.

Bài 4. Nếu 2x - 2 > 0 hay x > 1 thì |2x - 2| = 2x - 2, ta có (1) trở thành:

(2x - 2) - 3x + l = - 2 hay x = 1 (thoả mãn điều kiện x > 1).

Nếu 2x - 2 < 0 hay x <1 thì |2x-2| = 2-2x, ta có (1) trở thành:

(2 - 2x) - 3x + l = -2 hay x = 1 (loại vì điều kiện x < 1). Vậy x = 1.

Bài 5. n ∈ {-1 ; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 11}.

Hướng dẫn. (n + l) chia hết cho (n+5), suy ra [(n - 5) + 6] chia hết cho (n - 5), do đó n - 5 là ước của 6.

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 22 - Đề 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 675
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm